Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dôležitá informácia pre majiteľov psov pri ich držbe !!! | Krásy našej obce

Informácie pre občanov o podmienkach držania psov,
       v zmysle zákona č.282/2002 v znení ostatných platných právnych predpisov. Informácia sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a nedotýka sa ustanovení Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.
§ 2 hovorí o vymedzení pojmov.
    Na účely tohto zákona zvláštnym psom je pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami, používaný horskou službou, používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, poľovný, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3 hovorí o evidencii psov.
    Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec. Do evidencie sa zapisuje najmä evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, úhyn psa, strata psa. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,30 € vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.


§ 4 stanovuje vodenie psa.

       Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
      Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.


§ 5 Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, vstup so psom zakázaný. Miesta vymedzené pre voľný pohyb prov musia byť viditeľne označené.


§ 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

§ 7 Priestupky

a) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak neprihlási psa do evidencie, umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 . Neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
b) Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
Za priestupok obec uloží pokutu
-V prípade písm a) do výšky 165 € / 5 000 Sjk/
- v prípade písm. b) do výšky 16,50,€ /500 Sk/
Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v tomto bode.