Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 30.06.2015( utorok) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Smernica č. 1/2015 – zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 307/2014
 5. Správa audítora o výsledku overenia účtovnej závierky  za rok 2014
 6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obišovce – ponuky na jeho vypracovanie
 7. Prerokovanie žiadosti p. Štefana Dudáša – odkúpenie pozemku
 8. Prerokovanie žiadosti ECAV Obišovce – finančná podpora letného dorastovo- mládežníckeho tábora
 9. Zmluva č. MK-8058/2015/1.4 poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK na rok 2015 – Čl.2 bod 2 – spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t. j. 525,00 €.
 10. Údržba priestorov obecného úradu – omietky, hyg. náter, podlaha
 11. Správa starostky o činnosti,  vyhodnotenie uskutočnených akcií spolufinancovaných a organizovaných obcou, rôzne.
 12. Diskusia
 13. Záver

V Obišovciach : 26.06.2015

   

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                starosta obce

 • Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková