Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Obišovce | Krásy našej obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Obišovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 Obec Obišovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 48/2015, v súlade s § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

parcelu reg. E – ostatné plochy – KN č. 789/2 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 200m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Obišovce.

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Štefan Dudáš, Maďarská 5, 040 13 Košice 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Obišovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadateľ je vlastníkom susediacej parcely, na ktorej momentálne realizuje výstavu rodinného domu a parcela 789/2 roky slúžila ako parcela rodine Dudášovej (jeho rodičom a starým rodičom).   Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Obišovce odo dňa 20.07. 2015

- na internetovej stránke www.obisovce.sk odo dňa 20.07. 2015

Mária Baboľová

Starosta obce

                                                                                               


Zverejnené 20.7.2015