Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 16.09.2015( streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2015
 5. Rozpočtové opatrenia č. 2/2015 k Rozpočtu obce na rok 2015
 6. Odpredaj pozemku obce žiadateľovi p. Štefanovi Dudášovi
 7. Výmena a odkúpenie pozemku od firmy Lusago (budova býv. Jednoty): prístupová cesta, pozemok pod Požiarnou zbrojnicou obce, priestor
 8. V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n.p. – návrh členov hliadky, vykonávajúcich preventívne protipožiarne kontroly
 9. Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
 10. Žiadosť o nápravu v rámci ochrany životného prostredia
 11. Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení mimo domácnosť - KD
 12. Diskusia
 13. Záver

V Obišovciach : 11.09.2015

   

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                starosta obce

 • Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková