Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 27.11.2015 | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905 793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                          podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 27.11.2015( piatok) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.       Kontrola uznesení

4.       Program rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 –podpora na investície prostredníctvom RRA Borolo

5.       Program rozvoja vidieka SR – opatrenie 7 –podpora na investície prostredníctvom RZUS

6.       Investičný zámer v extraviláne obce Obišovce – firma Casso Steel Trade, s. r. o. (výroba asfaltových zmesí)

7.       Prevádzkový poriadok – posilňovňa v priestoroch Kultúrneho domu

8.       Výročná správa obce za rok 2014 – správa audítora o overení súladu VS s účtovnou závierkou za rok 2014

9.       Informácia DCOM

10.   Diskusia

11.   Záver

V Obišovciach : 24.11.2015

   

                                                                                                             Mária Baboľová

                                                                                                                               starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková