Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 15.12.2015 | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905 793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                          podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12.2015( utorok) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.       Kontrola uznesení

4.       Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obišovce č. 1/2015

5.       Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.

6.       Návrh VZN o miestnych daniach č 3/2015

7.       Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016

8.       Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

9.       Návrh rozpočtu obce Obišovce na roky  2016, 2017, 2018

10.   Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2015

11.   Diskusia

12.   Záver

-materiály na rokovanie sú zverejnené na stránke obce v oddiele Samospráva - Úradné dokumenty, Úradná tabuľa

V Obišovciach : 11.12.2015

   

                                                                                                             Mária Baboľová

                                                                                                                               starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková