Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste | Krásy našej obce

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Škola v prírode Kysak, zastúpená Mgr. Zuzanou Labancovou, riaditeľkou školy,  podľa  zákona č. 552/2003 Z.Z. v.zn.n.p., Vás informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu vedúceho/vedúcej školskej jedálne:

Voľné pracovné miesto:        VEDÚCA / VEDÚCI  ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

                                                pri  škole v prírode

Názov zamestnávateľa:        škola v prírode Kysak

Termín nástupu:                    1.3.2016

Pracovný pomer:                   na dobu určitú do 28.2.2017

Pracovný úväzok:                 50%    

Platové podmienky:               podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v z.n.p.

Kvalifikačné predpoklady:

•  ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou výhodou je z okruhu stravovania (stredná hotelová škola,  stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, obchodná akadémia   doplnená minimálne 1-ročným kurzom v odbore kuchár s výučným listom) a pod.

• praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY
•    Prax v riadiacej práci preferuje sa  zariadenia spoločného stravovania najmenej 1 rok.

•    Znalosť príslušných právnych predpisov, vyhlášky MŠ SR č 330/2009 o zariadení školského stravovania, a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ

•    Ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom objednávania obedov.
•    Zdravotná  spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania.
•    Bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z.. o výkone práce vo verejnom záujme

•    Organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov potrebných k zaradeniu do výberového konania:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti  podľa § 10 zákona č.317/2009 Z. z. /telesná a duševná spôsobilosť/
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa  § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 12.2.2016  do 12.00 hod. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca ŠJneotvárať“ na adresu: škola v prírode Kysak 324,044 81 Kysak . Termín výberového konania je v pondelok 22.2.2016 o 9,00 hod v školskej jedálni školy v prírode  Kysak. 

Uchádzačom sa už zasielať pozvánky nebudú!

                                                                        

Mgr. Zuzana Labancová – riaditeľka školy