Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Obišovciach | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 16.06.2016 (štvrtok) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      OZ Rákociho cesta spolupráca s obcou na obnove kultúrnej pamiatky  Obišovský hrad (vystúpi p. Martin Sárossy)

5.      Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obišovce – prerokovanie, schválenie. (materiál na web stránke obce Obišovce –Úradná tabuľa - Návrhy)

6.      Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na II. polrok 2016 (materiál web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy)

7.      Odpredaj pozemku parcely reg. C365 a 366 v k. ú. Obišovce

8.      Žiadosť o odpredaj pozemku parcely reg. C349/2 v k. ú. Obišovce

9.      Obnova: náter strechy a oprava komínov na objekte KD v Obišovciach

10.  Oplotenie ihriska v centre obce.

11.  Sanácia nevyhovujúcich priestorov v objekte MŠ Obišovce

12.  Výmena tlačiarne pre obecný úrad

13.  Kultúrno – spoločenské podujatia v obci Obišovce

14.  Diskusia

15.  Záver

V Obišovciach : 13.06.2016  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                  Mária Baboľová, v. r. 

                                                                                                  starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková