Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                              

                                                                                                          podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 12.10.2016 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Návrh programu rokovania a jeho schválenie

3.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4.    Kontrola uznesení.

5.    Doplnenie  členov komisie – kultúrna komisia a  komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

6.    Znovu prerokovanie  prevodu majetku parcely registra  „ E“ parc. č. 789/5 o výmere 149 m2 ( spis   z roku  2013)

7.    Prerokovanie  zmeny číslovania k prečíslovaniu chatových lokalít

8.    Prerokovanie  návrhu  kúpy časti parcely reg. C 1449 v k.ú obce Obišovce  za účelom  odvodnenia dlhodobo problematickej lokality

9.    Návrh na udelenie ceny obce v zmysle § 37  -Štatútu obce Obišovce

10. Diskusia

11. Záver

V Obišovciach : 07.10.2016  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                  starosta obce

l  Rozdeľovník: Ing. Vratko Vokál, PhD.,Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková