Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 07.12.2016 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      Prerokovanie Návrhu VZN č. 2 o miestnom referende (materiál na web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy)

5.      Prerokovanie žiadosti o finančnú podporu letných táborov na rok 2017 pre Rím.kat. farský úrad v Obišovciach a ECAV Obišovce.

6.      Žiadosť Rím.- Kat. farského úradu Obišovce  o rekonštrukciu kanála pri vjazde na pozemok.

7.      Návrh na zmenu Rozpočtu za rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1

8.      Správa o činnosti HK obce Obišovce za II. Polrok 2016

9.      Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na I. polrok 2017 (materiál web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy)

10.  Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 (materiál na web stránke obce Obišovce  - Úradná tabuľa – Návrhy)

11.  Súhrnná správa starostky obce za rok 2016

12.  Diskusia

13.  Záver

V Obišovciach : 01.12.2016  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                      Mária Baboľová

                                                                                   starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Ing. Vratko Vokál, PhD., Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková