Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.03.2017 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj obce (materiál na web stránke obce Obišovce – Úradná tabuľa – Návrhy)

5.      Správa Audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015

Zverejnená VS na web stránke obce – Úradné dokumenty – Výročné správy

6.      Žiadosť OZ „Strážcovia pravých pokladov storočí“ o súhlas obce s realizáciou projektu – Letný tábor pod hradom

7.      Majetkové podanie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. (Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ) Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

8.      Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce Obišovce evidovanej v reg. E č.789/5

9.      Opätovné prerokovanie Žiadosti o terénnu úpravu priekopy pri Rím. – kat. farskom úrade

10.  Informácia o príprave projektu Sanácie budovy MŠ a OcÚ

11.  Diskusia

12.  Záver

V Obišovciach : 10.03.2017  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                      Mária Baboľová,

                                                                                   starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Ing. Vratko Vokál, PhD., Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková