Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ na deň 12.7.2017 | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 12.07.2017 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      Výročná správa obce Obišovce za rok 2016 (zverejnená na stránke obce)

5.      Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2016

6.      Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Obišovce na II. Polrok 2017 (materiál zverejnený na stránke obce)

7.      Správa starostky obce o činnosti 

8.      Diskusia

9.      Záver

V Obišovciach : 7.7.2017  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                      Mária Baboľová

                                                                                   starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Ing. Vratko Vokál, PhD., Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková