Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o rokovaní obecného zastupiteľstva | Krásy našej obce

Obecný úrad v Obišovciach oznamuje, že riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 05. 11. 2014( streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenia
 5. Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
 6. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obišovce
 7. Vysporiadanie pozemkov bývalej Jednoty a Požiarnej zbrojnice
 8. Vstup obce do NO Karmel – možnosť žiadania podpory zo ŠFRB
 9. Výstavba nájomných bytov v spolupráci s CZ ECAV
 10. Diskusia
 11. Záver

V Obišovciach : 31. 10. 2014  

                                                                                  Peter Kišiday,starosta obce