SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Rokovanie OZ - Pozvánka

 07.06.2024

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:   28/2024                                          V Obišovciach, dňa 06.06.2024

 

P O Z V Á N K A

 

               V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

 

ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2024 o 18,00 hod v budove obecného úradu v Obišovciach

 

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

 

Program:                                                                           Predkladá              Prizvaní

 

 

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

 

3. Rozpočet obce Obišovce

    a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2023

    b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2023

 c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2023

   d) Správa audítora k Účtovnej závierke obce Obišovce za rok 2023

   e) Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2024

 

4. Činnosť hlavného kontrolóra obce

  a) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024

 

5. Dotazy a dopyty občanov

 a) Obišovský hrad – dobrovoľnícke aktivity, návrh na zámenu pozemkov pri hrade

 

6. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

 

7. Záver                     

 

                                                                                                       Mária Baboľová, v. r.,   starostka obce


    Zoznam aktualít: