Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • O OBCI
  • OBECNÝ ÚRAD
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Ako vybaviť

http://www.soubeniakovce.sk/ziadosti-vzory.html

Sadzobník správnych poplatkov:

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 439/2012 Z.z. Sadzby platné od 1. januára 2013

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití

územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu............................................................................................ 40 eur

2. pre právnickú osobu.........................................................................................100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.......................... 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí

neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným

zákonom11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých

zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých

zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno

rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa

písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí

okrem prípojok.“.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na

zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

2. na stavbu bytového domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 . . . . . . . . . . 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 . . . . . . . . . . . . 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu . . . 35 eur

2. bytových domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné

kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . .. . . . . 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . 50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady . . . . . . . . 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred

dokončením podľa písmen d) a e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb

pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . 800 eur

nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné

povolenie na stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú

oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená

a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,

vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

2. fyzickú osobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a

doplnenia telekomunikačného zariadenia . . . .. . . . 80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia

stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe . . .. . . 30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného

povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..............trojnásobok

sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

podľa položky 60.............................................. 30 eur

2. na odstránenie stavby,(poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu................................................. 50 eur

fyzickú osobu..................................................... 20 eura

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane.......................................... 60 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane......................... 200 eur

nad 40 m2.................................................... 430 eur

4. terénnych úprav

pre právnickú osobu ........................................ 100 eur

pre fyzickú osobu ........................................ 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ...................................100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia................ 20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky

vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom..........................................................35 eur

2. bytový dom.........................................................120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .........................25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2..........................................50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu..................25 eur

2. bytových domov.......................................................................... 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na

individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné

kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . .. . . . . 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .. . 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) . . . . . .. . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom

rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane . . . . . . . . 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane . . . . . . . 250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane . . . . . . 400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane . . . 530 eur

nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú

oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok

[písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné

úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Napíšte nám:

Mapa:

Užitočné:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Okolité obce: