SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Ako vybaviť - archív

http://www.soubeniakovce.sk/index.php/stavebny-urad/vzory-ziadosti

Sadzobník správnych poplatkov:

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

 1. Návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  alebo rozhodnutia  o  využití  územia,  alebo  rozhodnutia  o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu ...................................................................................................       40 eur

2. pre právnickú osobu ..............................................................................................      100 eur

 1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   ..............................       20 eur

 Oslobodenie

            Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodení poskytovatelia   sociálnych služieb, ktorí  neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo   na   zmeny   dokončených stavieb   (nadstavba,   prístavba)   a   na   zmeny   stavieb   pred dokončením   (za   každú   samostatnú   stavbu)

 1. na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu ..............................................................................            50 eur

2. na stavbu bytového domu ................................................................................          200 eur

 1. na  stavby  na individuálnu  rekreáciu, napríklad   chaty, rekreačné   domy alebo   na   zmeny   dokončených   stavieb (nadstavba, prístavba)   a na zmeny   týchto   stavieb   pred dokončením

1.   ak   zastavaná   plocha   nepresahuje   25   m2  .............................................           25   eur

2.   ak   zastavaná   plocha   presahuje   25   m2    ...............................................           50   eur

c)   na   stavebné   úpravy   dokončených   stavieb   vyžadujúce stavebné   povolenie

1.   rodinných   domov   a   stavieb   na   individuálnu   rekreáciu .....................            35   eur

2.   bytových   domov        .................................................................................            100   eur

d) na   stavby,   ktoré   sú   súčasťou   alebo   príslušenstvom rodinných   domov  

    alebo   stavieb   na   individuálnu   rekreáciu

1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami .......................................................    30   eur

2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť  ......................................    30   eur

3.  na   vodné   stavby,   napríklad   studne,   vsaky   nad   5   m2,

     malé   čistiarne   odpadových   vôd,   jazierka ........ ...........................................         30   eur

4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská  ...................................................................   30   eur

5.  na   stavby   s   doplnkovou   funkciou   k   týmto   stavbám, napríklad  

     letné   kuchyne,   bazény,   sklady        ................................................................       30   eur

e)     na   stavby,   ktoré   sú   súčasťou   alebo   príslušenstvom

        k   bytovým   domom   a   ostatným              budovám

1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami  .....................................................     50   eur

2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť    ..................................      50   eur

3.   na   vodné   stavby,   napríklad   studne,   vsaky   nad   5   m2,

   malé   čistiarne  odpadových   vôd,   jazierka    ..........................................................  50   eur

4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská       ..............................................................   50   eur

5.   na   stavby   s   doplnkovou   funkciou,   napríklad   prístrešky, sklady..................... 50   eur

f)   na   zmeny   dokončených   stavieb   a   na   zmeny   týchto   stavieb  pred   dokončením              podľa písmen   d)   a   e)        .........................................................................................   20   eur

g)    na   ostatné   neuvedené   stavby   a   na   zmeny   týchto   dokončených stavieb   a   na   zmeny    

       stavieb   pred   dokončením   pri predpokladanom   rozpočtovom   náklade  

do   50   000   eur   vrátane  ..........................................................................................  100   eur

nad   50   000   eur   do   100   000   eur   vrátane   ......................................................  200   eur

nad   100   000   eur   do   500   000   eur   vrátane    .................................................... 400   eur

nad   500   000   eur   do   1   000   000   eur   vrátane .................................................. 600   eur

nad   1   000   000   eur   do   10   000   000   eur   vrátane   ........................................  800   eur

nad   10   000   000   eur     ....................................................................................... 1   000   eur

h)   na   stavby   dočasných   objektov   zariadení   staveniska,   ak   sa vydáva       

      samostatné   stavebné   povolenie   na   stavby ................................................................ 50   eur

 i)    na   reklamnú   stavbu,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   má  

       veľkosť   od   3   m2  do   20   m2      .............................................................................. 60   eur

j)  na   reklamnú   stavbu,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   je   

     väčšia ako   20   m2    ......................................................................................................150   eur

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny  dokončených stavieb  na  bývanie  sú oslobodení držitelia preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím alebo  preukazu   fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím  so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové    a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako nebytová   výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne    stavebné   úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

 1. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 1. pre právnickú osobu ...............................................................................................        100   eur
 2. fyzickú    osobu      ...............................................................................................            30   eur
 1. Žiadosť   o   zmenu   doby   trvania

1.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   má   veľkosť 

      od   3 m2   do   20   m2   ......................................................................................                 60   eur

2.   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia   informačná plocha   je   väčšia  

      ako   20   m      ..................................................................................................               150   eur

 1. Ohlásenie   jednoduchej   stavby   pre

   1.   právnickú   osobu  ...........................................................................................                    50   eur

   2.   fyzickú   osobu    ...............................................................................................                  20   eur

 1. Ohlásenie   reklamnej   stavby,   na   ktorej   najväčšia  informačná   plocha   je  

               menšia   ako  3   m     ..................................................................................................            30   eur

 1. Ohlásenie   drobnej   stavby,   stavebných   úprav   a udržiavacích prác   pre

1.   právnickú   osobu      .........................................................................................      30   eur

2.   fyzickú   osobu     .............................................................................................       10   eur

 1. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny

a doplnenia   telekomunikačného zariadenia ...................................................................           80   eur

 1. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

dokumentácia stavby .................................................................................                 10   eur

 1. Žiadosť   o   uložení   opatrenia   na   susednom   pozemku   alebo stavbe  ...............          30   eur
 2. Žiadosť   o   predĺženie   termínu   dokončenia   stavby   ............................................         10   eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Od   poplatku   podľa   písmena   d)   tejto   položky   je   oslobodené   označenie     prevádzky   vyplývajúce   zo   zákona   o   živnostenskom   podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976  bez stavebného povolenia  alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie

zmeny stavby ..............................................................................................      trojnásobok sadzby

                                                                                                                           určenej v položke 60

Položka 62

 1. Žiadosť o povolenie
 2. 1. na  zmenu  užívania  stavby,  ak  nie  je  spojené  so  stavebným  konaním,
 3.     podľa       položky       60    .....................................................................................................   30 eur
 4. 2. na odstránenie stavby, (poplatok   sa   vyberá   za  každý objekt) pre
 5. právnickú osobu ..............................................................................................................       50 eur
 6. fyzickú osobu ..................................................................................................................        20 eur
 7.  3.  terénnych   úprav   pre
 8. právnickú   osobu  ............................................................................................................... 100   eur
 9. fyzickú   osobu     ...............................................................................................................    20   eur
 10. b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ….................................................................................  100  eur
 11. c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …...............................................................  20  eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke   59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka  62a

 1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 2. a)   na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 3.  1.   rodinný   dom   ................................................................................................      35   eur
 4.  2.   bytový   dom  ..................................................................................................    120   eur
 5. b)  na    stavby    na   individuálnu    rekreáciu,   napríklad    chaty,  rekreačné    domy    
 6. alebo     na    zmeny     dokončených    stavieb  (nadstavba,    prístavba)
 7.  1.   ak   zastavaná   plocha   nepresahuje   25   m2   .....................................................   25   eur
 8.  2.   ak   zastavaná   plocha   presahuje   25   m2 ...........................................................   50   eur
 9. c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 10.  1.   rodinných   domov   a   stavieb   na   individuálnu   rekreáciu    ............................               25   eur
 11.  2.   bytových   domov   .................................................................................................              50   eur
 12. d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
 13.       alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 14.  1.   garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami   .....................................................    20   eur
 15.  2.   na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť   .....................................   20   eur
 16.  3.   na    vodné    stavby,   napríklad    studne,   vsaky    nad   5   m2, malé   čistiarne  
 17.        odpadových   vôd,   jazierka   .................................................................................   20   eur
 18.  4.   na   spevnené   plochy   a   parkoviská   .................................................................               20   eur
 19.  5.   na     stavby    s    doplnkovou    funkciou    k   týmto   stavbám,
 20.        napríklad   letné   kuchyne,    bazény,   sklady  ......................................................   20   eur
 21. e)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 22.  1.  garáže   s   jedným   alebo   dvoma   miestami   ......................................................   30   eur
 23.  2.  na   prípojky   na   existujúcu   verejnú   rozvodnú   sieť ........................................   30   eur
 24.  3.  na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
 25.       malé   čistiarne   odpadových     vôd,   jazierka  .....................................................                30   eur
 26.  4.  na   spevnené   plochy   a   parkoviská ....................................................................               30   eur
 27.  5.  na stavby s doplnkovou   funkciou,   napríklad prístrešky, sklady  ........................    30   eur
 28. f)   na   zmeny   dokončených   stavieb   podľa   písmen   d)   a   e)  .................................   20   eur
 29. g)  na   ostatné   neuvedené   stavby   a   na   zmeny   týchto   dokončených stavieb   pri  
 30. predpokladanom   rozpočtovom  náklade
 31. do   50   000   eur   vrátane   ..........................................................................................               60   eur
 32. nad   50   000   eur   do   100   000   eur   vrátane   .......................................................             120   eur
 33. nad   100   000   eur   do   500   000   eur   vrátane .......................................................             250   eur
 34. nad   500   000   eur   do   1   000   000   eur   vrátane................................................... 400   eur
 35. nad   1   000   000   eur   do   10   000   000   eur   vrátane  ..........................................             530   eur
 36. nad   10   000   000   eur   ..............................................................................................            660   eur
 37. h)  na   reklamné   stavby,   na   ktorých   najväčšia   informačná plocha   je
 38.        väčšia   ako   20m2  .....................................................................................................          50   eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové   a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako  nebytová    výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby..
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne   stavebné    úrady,   vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.