SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Názov Popis Dátum
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a dso na území obce Obišovce 18.12.2023
VZN č. 1/2023 VZN o miestnom poplatku za rozvoj 18.12.2023
VZN č. 1/2022 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou VZN č. 1/2022 28.12.2022
VZN č.3/2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Obišovce 22.12.2022
VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.12.2022
Dodatok č. 1 k VZN 2-2022 Dodatok k VZN 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou 22.12.2022
VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku v MŠ zriadenej obcou VZN 12.01.2023
VZN č.1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene VZN od 01.01.2021 08.01.2021
VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Platné od 01.01.2021 08.01.2021
VZN č. 3/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Obišovce Platné od 01.01.2021 08.01.2021
Generované portálom Uradne.sk