Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 07.06.2019

                                                                                          

                                                  

                                                                                   

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:  81/2019                                                                V Obišovciach, dňa 7.06.2019

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 18.00 hod v budove Obecného úradu v Obišovciach v miestnosti starostu obce/ zasadacia miestnosť

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                          Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Rozpočet obce

  a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018-príloha

 b) Návrh Záverečného účtu obce Obišovce za rok 2018-príloha

 c) Výročná správa obce Obišovce za rok 2018

d) Správa audítora z výsledku auditu účtovnej závierky za rok 2018

4. Koncepcie a programy obce

   a) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019-príloha

  b)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za uplynulé obdobie

  c) Návrh – predloženie cenovej ponuky pre realizáciu spevnenej plochy na parcele KNC č.642 pozdĺž pozemku,  na ktorom je budova materskej školy a obecného úradu

5. Záver

                                                                                                             Mária Baboľová,v. r.

                                                                                                             starosta obce

                                              1 2 ... 25