Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 28.06.2019

                                                                        

                                                          

                                                  

                                                                                   

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:  81/2019                                                                V Obišovciach, dňa 28.06.2019

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2019  o 18.00 hod v budove Obecného úradu v Obišovciach v miestnosti starostu obce/ zasadacia miestnosť

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

2. Koncepcie a programy obce

   a) Oplotenie detského ihriska

3. Diskusia

4. Záver

                                                                                                                                             Mária Baboľová,v. r.

                                                                                                            starosta obce