Výzva pre majiteľov psov

 25.07.2019

"Vážení občania, predovšetkým majitelia psov,
V obci Obišovce dochádza k voľnému pohybu psov, preto dôrazne žiadam všetkých držiteľov psov, aby si svojich psov strážili v rámci svojho pozemku.
Citujem zákon č. 282/2002 Z. z., kde v § 6 je uvedené:
1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Následne § 7 uvádza:
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
a zároveň
e) nereľpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu do výšky  65 eur.
Žiadam a vyzývam všetkých držiteľov psov k dodržiavaniu uvedených povinnosti, hlavne k zabráneniu voľného pohybu svojich psov, nakoľko v centre obce opakovane dochádza k znečisteniu ulíc, uličiek a obecného chodníka.
Jeden gram psích exkrementov obsahuje až 23 mil. koliformných baktérií, čo ohrozuje zdravie občanov.
Nie je nič príjemné, ak si takúto pozornosť prinesiete na topánkach, prípadne detskom kočiariku a pri prechádzke sa musíte vyhýbať výkalom."