Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA

 28.11.2019

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:  81/2019                                                                V Obišovciach, dňa 28.11.2019

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2019 o 18.00 hod v budove Obecného úradu v Obišovciach v miestnosti starostu obce/ zasadacia miestnosť

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                          Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Prerokovanie žiadosti  cirkvi v obci Obišovce

 a) Žiadosť o finančný príspevok – „ denný tábor“ RK cirkvi

 b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu rímskokatolíckeho kostola   Ružencovej  Panny  Márie v Obišovciach

c) Žiadosť o finančnú podporu mládežníckeho tábora Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

  

4. Prerokovanie činnosti obce Obišovce

a) Rozpočet obce na roky 2020,2021,2022

b) Prerokovanie návrhu  kúpy nádob na jednotlivé separované odpady  a návrh   zberu použitého oleja  z domácnosti v spolupráci  so spoločnosťou Trafin Oil SK

   c) Prerokovanie  návrhu VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné                    odpady

d) Prerokovanie návrhu VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi ma území obce Obišovce

5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

6. Záver                                                                                                                       Mária Baboľová, v. r.  


  • 28.11.2019 | 0.9 Mb
    Rokovanie OZ Obišovce