Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ

 02.10.2020

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.: 115/2020                                                               V Obišovciach, dňa 02.10.2020

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2020 o 18.00 hod v budove Kultúrneho domu v Obišovciach, v miestnosti sála kultúrneho domu

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Schválenie programu rokovania

    b) Určenie overovateľov zápisnice

    c) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)

   a) žiadosť (doručená 31.8.2020) o odkúpenie časti pozemku obce KNC č. 649 pri parcele KNC 343/24

   b) žiadosť (doručená 4.9.2020) – o vyregulovanie odtokového kanála pred nehnuteľnosťou súpisné číslo 13

  c )žiadosť – návrh (doručený 6.9.2020) obyvateľky obce – vybudovanie altánku pri ihrisku obce Obišovce

  d) žiadosť (doručená 16.9.2020) nájomcu časti budovy tzv. Požiarnej zbrojnice o odpustenie nájmu    a ukončenie Zmluvy o nájme

4. Rozpočet obce

   a) Čerpanie rozpočtu k 31.08.0020

  b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2

5. Smernica poplatkov obce Obišovce - doplnenie

    a) stanovenie jednorazového  poplatku za jeden (1) kus urnovej schránky

    b) stanovenie výšky nájmu na obdobie 10 rokov za jeden (1) kus urnovej schránky veľkosť urnovej           schránky je 40 x 60 cm

6. Rôzne

   a) Informácia o možnosti čerpania úveru – výpadok podielových daní z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19

7. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

8. Záver

                                                                                                                                             Mária Baboľová, v.r.

                                                                                                                                            starosta obce

                Oznamujeme, že poslanci obecného zastupiteľstva majú možnosť návrh programu doplniť,

upraviť, zmeniť.