Oznam v miestnom rozhlase

 24.09.2021

Vážení občania,

Obec Obišovce s účinnosťou od 01.01.2021

V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h), § 4 ods. 5, písm. a), bod 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020

o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene

v obci Obišovce

V zmysle uvedeného Vás oboznamujeme touto cestou s

Článokom IX.

PREKÁŽKY NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE

 1. Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených výnimiek obcou a umiestňovanie trvalých prekážok na verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä:
 1. stavebný a iný materiál,
 2. akékoľvek vozidlá a vraky,
 3. okrasné kamene, tyče, pätníky a iné prekážky, ktoré bránia v plynulej premávke a to najmä na úzkych komunikáciách, kde bránia vyhýbaniu sa protiidúceho vozidla, sú spôsobilé blokovať vjazd alebo prejazd vozidiel zimnej údržby, záchrannej zdravotnej služby, hasičov alebo polície pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.
 4. vysádzať dreviny a okrasné kríky na miesta, kde by došlo k zníženiu priehľadnosti a bezpečnosti premávky v obci.
 1. Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné priestranstvo umiestnil ( okrem povolených výnimiek).
 2. V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných priestranstvách a ten, kto prekážku umiestnil ju po upozornení obcou bezodkladne neodstráni, túto prekážku odstráni obec na jeho náklady. Obec odstráni prekážku na verejnom priestranstve na náklady toho kto ju na verejné priestranstvo umiestnil i v prípade, ak odstránenie prekážky neznesie odklad a obec nemá možnosť alebo čas upozorniť dotknutú osobu na povinnosť prekážku z verejného priestranstva odstrániť. Odstránenie prekážky nemá vplyv na možnosť uloženia pokuty tomu, kto prekážku umiestnil.

Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“), ak nejde o iný priestupok alebo iný správny delikt alebo trestný čin, za ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.

Žiadame Vás o odstránenie takýchto prekážok v lehote do 30 dní od vyhlásenia.

Ďalej dávame do pozornosti porušenie článku III. udržiavanie verejného poriadku bod1. písmeno p) a to:

 1.             V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s cieľom zlepšiť kvalitu života, čistotu a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:

konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách ako i pred reštauráciami a obchodnými zariadeniami pokiaľ pre to neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky

Celé znenie článok III.

Článok III.

UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU

 1. V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s cieľom zlepšiť kvalitu života, čistotu a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
 1. svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to vymedzených
 2. znečisťovať verejné priestranstvo akýmikoľvek vecami (exkementami, smetím, papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál, odpadkami z domov a bytov, prevádzok stolového alebo stánkového predaja,
 3. vyberať odpad z nádob na to určených a z veľkoobjemových kontajnerov,
 4. odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad a ostatný komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,
 5. spaľovať smetí, domový odpad alebo iný odpad na zemi alebo v smetných nádobách,
 6. skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez povolenia obce,
 7. čistiť, umývať a opravovať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami,
 8. parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel technických služieb za účelom odvozu komunálneho odpadu alebo vykonávania zimnej údržby,
 9. predávať tovar bez povolenia obce respektíve bez dokladu o zaplatení poplatku za predajné miesto a bez ďalších potrebných povolení na verejnom priestranstve a mimo priestranstiev na to určených,
 10. poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, kultúrne pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia, oplotenia, zariadenia detských ihrísk a športovísk,
 11. odcudzovať , poškodzovať, ničiť verejnú zeleň. Vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez písomného súhlasu obce,
 12. poškodzovať, znečisťovať, ničiť majetok fyzických a právnických osôb, nachádzajúci sa na území obce,
 13. na autobusových zastávkach a na ostatných verejných priestranstvách vymedzených v § 7 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fajčiť,
 14. ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky, turistické značky alebo orientačné tabule obce,
 15. poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu,
 16. konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách ako i pred reštauráciami a obchodnými zariadeniami pokiaľ pre to neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,
 17. porušovať zaužívané spoločenské pravidlá správania sa, morálky a etiky, zásady občianskeho spolunažívania najmä znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním, obťažovaním občanov oplzlým nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a priestoroch verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,
 18. obťažovať občanov výbuchmi, detonáciami a svetlom pochádzajúcim z používania zábavnej a inej pyrotechniky, mimo prípadov povolených obcou,
 19. vstupovať so psami alebo inými zvieratami na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a do iných priestorov kde je to zakázané,
 20. odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu patriaceho susedovi alebo odstraňovať vetvy susedovho stromu presahujúce na pozemok nešetrným spôsobom a v nevhodnom ročnom období,
 21. umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny na cudzie pozemky a verejné priestranstvá.1 2