Zápis detí do materskej školy v Obišovciach

 08.04.2022

Zápis detí do materskej školy

na školský rok  2022/2023

Riaditeľka MŠ Obišovce  v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční

od 9.mája do 13. mája 2022

- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú detí, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

 FORMA A PRIEBEH ZÁPISU:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca prevziať osobne v materskej škole alebo stiahnuť z web. stránky obce Obišovce /formuláre – rôzne/
  • Zákonný zástupca predloží kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením od pediatra riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť akceptované
  • Podávanie žiadostí: Od 9.5 do 13.5.2022 v čase od 7:30 do 16:00 hod. v MŠ          
  • V elektronickej podobe môžete zasielať na mail: msobisovce@centrum.sk

PODMIENKY PRIJATIA:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak, dieťa ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021 /vrátane/                                                                                                      
  •  Dieťa ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky                                           
  •  Dieťa ktoré k 31.08.2022 dovŕši 3 roky / ak je voľná kapacita v MŠ/
  • Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 15.6.2022

Informovať sa môžete na tel. č.  0908 312 873,   055/ 6991 527, msobisovce@centrum.sk1 2