Pozvánka na rokovanie OZ

 15.08.2022

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:  189 /2022                                                             V Obišovciach, dňa 15.08.2022

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 18.08.2022 o 19,15 hod.  na obecnom úrade v Obišovciach, v miestnosti starostu obce

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Schválenie programu rokovania

    b) Určenie overovateľov zápisnice

    c) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Prerokovanie činnosti obce Obišovce

     a) Dodatku č. 1 - dohoda o skončení zmluvy o dielo č. 29032022 ako aj o vzájomnom

          vyrovnaní (ďalej len „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 29.03.2022

     b) Schválenie „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ID/098/2022“

         Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta

   

    c)  Schválenie: DAROVACIA ZMLUVA  - 20 kusov armovaných krycích dosiek s rozmerom

         1250 cm x 580 cm x 80 cm so zvýšenou nosnosťou

   d) Jednorázová podpora Jednoty dôchodcov k organizácií Prehliadky speváckych zborov seniorov    

       a ručných prác Košice – okolie, navrhovaná suma podpory  250,00 eur

   e) V zmysle štatútu obce §37 – Cena obce, návrh na ocenenie občanov obce a návrh výšky peňažitej  odmeny

4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

5. Záver

                                                                                                                                             Mária Baboľová, v.r.

                                                                                                                                             starosta obce