Oznam

 16.09.2022

Mestské lesy Košice, a. s., ako nájomca a prevádzkovateľ účelovej cesty na parcele KN-C č. 331/1 v k.ú. Košické Hámre Vám týmto oznamujeme

úplnú uzáveru tejto cesty

v dňoch 19.09. – 23.09.2022

 v čase od 7:00 do 17:00 hod

z dôvodu údržby jej ochranného pásma mechanizovaným odstránením náletových drevín a krovitého porastu, ktoré zasahujú do funkčného - prevádzkového priestoru cesty, čím ohrozujú bezpečnosť premávky na uvedenej komunikácii a poškodzujú prechádzajúce motorové vozidlá.

Prejazd bude umožnený len vo výnimočných prípadoch, a to motorovým vozidlám správcu VD Ružín, vrátane vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek.