POZVÁNKA

 22.11.2022

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:  189 /2022                                                             V Obišovciach, dňa 18.11.2022

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 tretia veta zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2022 o 19,00 hod v budove Kultúrneho domu v Obišovciach, v miestnosti sála kultúrneho domu

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

1. Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia.

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f) Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

6. Určenie platu starostu obce.

7. Určenie zástupcu starostu obce.

8. Diskusia.

9. Záver.

                                                                                                                                             Mária Baboľová, v.r.

                                                                                                                                             starosta obce                           


  • 22.11.2022 | 0.81 Mb
    Ustanovujúce zasadnutie 24.11.2022