Pracovná pozícia - odborný referent

 13.01.2023

VÝBEROVÉ KONANIE

     - ODBORNÝ REFERENT/ REFERENTKA

Obec Obišovce zastúpená  starostkou  obce  Máriou Baboľovou v  súlade s  §  6  ods. 1  zák.  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v   z. n. p. informuje  a zároveň v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

ODBORNÝ  REFERENT

S nástupom od  01.03.2023

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov :

ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomické výhodou)

pokročilé počítačové zručnosti (Word, Excel, internet),

ovládanie slovenského jazyka po gramatickej, lexikálnej a štylistickej stránke,

vodičský preukaz sk. “B” - aktívny vodič

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií, spoločenské vystupovanie, komunikatívnosť.

Náplň práce:

Referent – kumulovaná funkcia:

 • Administratívne práce súvisiace so zabezpečením chodu kancelárie podateľne a zároveň kancelárie prvého kontaktu
 • Samostatné odborné vybavovanie daní a poplatkov
 • Samostatné odborné vybavovanie agendy na úseku životného prostredia ( malý zdroj znečistenia ovzdušia) a stavebná agenda
 • Evidencia obyvateľov
 • Register adries - vydávanie oznámení o určení, zrušení, zmene súpisného čísla
 • Výkazy, štatistické hlásenia
 • Zabezpečovanie plnenia úloh obce v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke
 • Vedenie pokladne – hotovostné a bezhotovostné platby
 • Osvedčovanie podpisov a overovanie listín
 • Hlásenie v MR
 • Práca s informačným systémom DCOM, URBIS
 • Ostatné administratívne práce podľa pokynu nadriadeného

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 318/2018, ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. a súvisiacich predpisov

Základná mzda od 642 € (v zmysle platných taríf podľa platových tried a platových stupňov platných od 1.1.2023) + osobný príplatok

Druh pracovného pomeru a úväzok:

Hlavný pracovný pomer, plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :

Žiadosť o zaradenie do výberového konania

Štruktúrovaný životopis a prehľad predchádzajúcich zamestnaní

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do podateľne Obecného úradu Obišovce, Obišovce 133  alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi alebo poštou na adresu :

Obec  Obišovce, 044 81 Obišovce 133, najneskôr do 31.01.2023 (vrátane).

Rozhoduje pečiatka na zásielke.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je uvedenie e-mailového kontaktu, nakoľko odpovede na žiadosti budú zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.