POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ

 06.03.2023

                                                  

                                                                                   

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:   171 /2023                                                                                                       V Obišovciach, dňa 03.03.2023

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2023 o 18,00 hod v budove obecného úradu v Obišovciach

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Schválenie programu rokovania

    b) Určenie overovateľov zápisnice

    c) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Hlavný kontrolór obce – činnosť

   a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za II. polrok 2022

4. Koncepcie a programy obce

   a) Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023

   b) V zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –                   podanie      Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov starostky obce komisii pri obecnom       zastupiteľstve

   c) Návrh  Organizačnej smernice o verejnom obstarávaní R01

  d) Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu pozemkovej plochy na prenájom parcely      KNC č. 657/1

  e) Návrh kultúrno-spoločenských akcií organizovaných obcou v spolupráci s Úniou žien

5. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

6. Záver                                                                                                                         Mária Baboľová, v.r.

                                                                                                                                      starosta obce            
  • 06.03.2023 | 0.05 Mb
    Rokovanie OZ dňa 15.03.2023