POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ

 14.09.2023

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:   171 /2023                                                            V Obišovciach, dňa 14.09.2023

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2023 o 18,00 hod v budove obecného úradu v Obišovciach

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Činnosť obce Obišovce

    a) Informácia z pracovného stretnutia ku projektovaniu cyklochodníka Eurovelo 11-vybrané úseky

    b) Návrh kultúrnych podujatí na mesiace 9,10,11,12/2023

 c) Návrh na inštaláciu kamerového systému - priestor pod cintorínom

   d) Návrh na odkúpenie časti pozemku KNE 706/2 (priekopa pri ceste III/3460)

   e) Návrh na riešenie dopravného značenia výjazd od budovy KD zo slepej ulice

4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

5. Záver                        

                                                                                                              Mária Baboľová, v. r.,   starostka obce1 2