Výberové konanie Hlavného kontrolóra

 12.10.2023

Ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Obišovce

            Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach v zmysle §18 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 165/2017 zo dňa 11.10.2023 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Obišovce na deň 13.12.2023

                Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 29.11.2023 do 12.00 hod. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu:

Obec Obišovce, 044 81  Obišovce č. 133

1. Náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón

- profesijný životopis

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Obišovciach. Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel. Dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho dovolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva neplatný.

- písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je:

  • Ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
  • Znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií
  • Komunikatívnosť
  • Užívateľské ovládanie počítača

3. Spôsob vykonania voľby:

a) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia na otváranie obálok za prítomnosti starostu obce dňa 29.11.2023 o 13:00 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

b) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 13.12.2023 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Obišovce“ v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v kancelárií – sekretariát obecného úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva.

d) Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou „Obec Obišovce“, sa budú považovať za neplatné.

e) Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.

f) O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

g) Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.

4. Vykonanie voľby:

a) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

b) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.

c) V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov.

d) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupiteľstva Obce Obišovce riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.

f) Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany, alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným hlavným kontrolórom podpísaná v deň skončenia volebného obdobia predchádzajúceho kontrolóra.

g) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná:

- s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva

- starostu

- člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec

- alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona.

Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Obišovce a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú Dohodu so zamestnávateľom – Obec Obišovce o skončení doterajšieho pracovného pomeru.

h) Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí a podľa §18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

i) Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 1.1.2024, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

j) Pracovný pomer bude uzavretý na 10% úväzku pracovného času.1 2