POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ

 21.11.2023

                               

Starostka obce Obišovce

Sp. Zn.:   171 /2023                                                            V Obišovciach, dňa 20.11.2023

P O Z V Á N K A

                V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Obišovce

ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2023 o 18,00 hod v budove obecného úradu v Obišovciach

s týmto   n a v r h o v a n ý m   programom:

Program:                                                                                         Predkladá              Prizvaní

1. Otvorenie

    a) Určenie zapisovateľa

   b) Určenie overovateľov zápisnice

   c) Schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

   a) Uznesenia – trvalé úlohy

    b) Uznesenia – úlohy v plnení

   c) Uznesenia – splnené úlohy

3. Činnosť obce Obišovce

    a) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Obišovce za I. polrok 2023

    b) Návrh Internej smernice o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení

        oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

   c) Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Obišovce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

   d) Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o zriadení spoločného obecného úradu  

4. Dotazy a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

5. Záver                        

                                                                                                              Mária Baboľová, v. r.  

                                                                                                              starostka obce1 2