SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Kultúra

V obci Obišovce máme miestnu knižnicu, ktorá je Vám k dispozícií každú stredu v čase od 17.00 - 18.00 hod.

Knižnú ponuku si môžete pozrieť na Instagrame: kniznica_obisovce
Pozrite si priestory našej knižnice: Fotogaléria

TRADÍCIE

Odpustová slávnosť, jedna z najvýznamnejších v košickej arcidiecéze. Každoročne, v prvú októbrovú nedeľu, prichádzajú do obce tisíce pútnikov a mariánskych ctiteľov, aby v kostole na vrchu Putnok, ktorý je zasvätený Ružencovej P.Márii, poprosili nebeskú matku o jej milosti, a tak sa s ňou podelili o svoje pozemské trápenia a súženia.

Vonkajší oltár, postavený v r. 1999 a dokončený v r.2002 vďaka sponzorským príspevkom a milodarom ružencových bratstiev, ako aj pútnikov - ctiteľov Ružencovej Matky Božej.

Legenda o pútnickom mieste Obišovce

Čítajte legendu o tom, ako sa dostal milostivý obraz Matky Božej do Obišoviec. Príbeh sa traduje medzi tunajšími veriacimi z generácie na generáciu. Pôvod Milostivého obrazu Panny Márie podľa tradície. Úcta k obrazu siah do dávnej minulosti a preto jej pôvod je ťažko presne dokázať. Jedným zo zdrojov poznatkov je ľudová tradícia, ktorá v sebe stále obsahuje aj zrnko pravdy. Táto skutočnosť nič neuberá na úcte k Panne Márii, ktorá pretrváva do súčasnosti. Traduje sa historka o obraze Panny Márie, v ktorej sa hovorí: Milostivý obraz sa dostal do Obišoviec zvláštnym spôsobom z poľského Tarnova. Jedného dňa zmizol z tohto poľského mesta a zjavoval sa na lipe, ktorá rástla na kopci menom Putnok. Z lipy údajne vyžarovalo svetlo, ktoré bolo viditeľné zo širokého okolia. Keď sa to obyvatelia Tarnova dozvedeli, rozhodli sa vziať si obraz späť. Obraz naložili na voz, a keď bol obraz naložený a chceli s ním odísť, voz sa z miesta ani nepohol. Preto do voza zapriahli 3 páry koni. Keďže ani to nepomohlo, pohonič v snahe popohnať kone, šľahol bičom a zasiahol obraz Panny Márie, po tvári. Na obraze sa objavili krvavé slzy. Pri dôslednom pozeraní sa na obraz, môžeme si všimnúť znak - jazvu na líci. Ľudia pochopili, že Panna Mária si svoje miesto vyvolila práve tu v Obišovciach. Na tomto mieste bol postavený gotický kostol a ľudia z blízka i z väčších vzdialeností si začali miesto uctievať každoročnou púťou. Niekoľko mramorových dosiek na stene kostola vedľa milostivého obrazu, svedčí o vypočutí prosieb ľudí na príhovor Panny Márie. Pôvod Milostivého obrazu Panny Márie podľa histórie. Ďalší zo zdrojov poznatkov o pôvode obrazu sa nachádza v histórii, ktorá nám ponúka viac verzií. Podľa najstaršej sa milostivý obraz Panny Márie nachádza v Obišovciach zásluhou rodu Mariassovcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj náboženského života medzi svojimi poddanými. Obišovce sa dostali do ich vlastníctva v 14.storočí. Sídlo rodu bolo v Drienove, no neskôr bývali aj v kaštieli, ktorý postavili v Obišovciach. Odtiaľto mali výhľad na celú toryskú dolinu, v ktorej sa nachádzalo ich panstvo. Samotné meno rodu Mariassy naznačuje veľkú mariánsku úctu v tomto rode. Niekedy v polovici 14.storočia jeden z príslušníkov tohto rodu, vraj s pomerne malým počtom vojakov, premohol svojich nepriateľov v boji. Milostivý obraz sa nachádzal na bojovej zástave. Nepriateľské vojská, keď videli túto zástavu, dali sa na útek s pokrikom: "Idú mariánske pluky!" / Toth Sándor: Šarišské hrady /. Ak obraz v chráme je totožný s obrazom na bojovej zástave, vysvetľovalo by to ranu na tvári Panny Márie, ktorá mohla byť utŕžená v niektorom z bojov, ako aj krvavé stopy sú pozostatkami krviprelievania v bojoch. Toto tvrdenie si však vyžaduje hlbšie a dôslednejšie skúmanie, ktoré by určite bolo veľmi zaujímavé a prinieslo y viac svetla do histórie, doposiaľ zahalenej do rúška tajomstva. Podľa tejto verzie, by bol počiatok mariánskej úcty v Obišovciach položený do 14.storočia. V ďalšej alternatívnej verzii sa pôvod milostivého obrazu viaže s blízkou obcou Drienov. V minulosti Obišovce juridikčne patrili pod správu Drienova, v ktorého farskom kostole sa tento obraz nachádzal. Na prelome 16. a17. storočia, keď sa šíril kalvinizmus na našom území, kalvíni sa zmocnili obce Drienov a povyhadzovali všetky predmety a symboly s mariánskou tématikou. Pri vyhadzovaní mariánskeho obrazu, bol obraz bezcitne zasiahnutý bičom, čím sa vysvetľuje aj pôvod rny a krvavé kropaje na tvári Panny Márie. Zbožní veriaci však obraz zachránili a zaniesli do blízkych Obišoviec na vŕšok Putnok. Nie je známe, či kaplnka na vŕšku už stála, alebo ju narýchlo postavili a umiestnili do nej obraz. Neskúr sa uvažovalo o vrátení obrazu späť do Drienova, no veriaci ľud rozhodol, že ostane na vŕšku, kde sa neskôr vybudoval mariánsky chrám, od počiatku vyhľadávané pútnické miesto. Podobnosť obišovského obrazu s obrazom Panny Márie v Trnave, sa tiež vysvetľuje v súvislosti s rodom Mariassy. Niektorý člen spomínanej rodiny dal vyhotoviť kópiu podľa obrazu Panny Márie /pochádzajúceho z 12. alebo dokonca až z 9. storočia/ v chráme sv.Alexie a sv.Bonifáca v Ríme. Trnavský obraz je údajne tiež práve kópiou spomínaného obrazu. Podobnosť obišovského obrazu s obrazom krv plačúcej Madony v Klokočove / dnes pri Zemplínskej šírave / predpokladá, že úcta ku Klokočovskej Panne Márii bola známa až začiatkom 17.storočia. Vzdialenosť medzi týmito pútnickými miestamipritom nie je veľká - cca 70 až 90 km. Je možné, že kvôli zväčšeniu mariánskej úcty neznámy maliar na už jestvujúci obraz namaľoval krvavé slzy.

Fatimské soboty
R.2004 priniesol Obišovciam veľkú česť, ale aj zodpovednosť. Košické arcibiskupstvo prvýkrát nechalo konanie všetkých fatimských sobôt v jednom mieste. V Obišovciach ... Pre r.2010 platí to isté rozhodnutie. Všetci chceme, aby organizácia sobôt priniesla spokojnosť všetkým.

Posviacka farskej budovy CZ ECAV Obišovce
5.jún 2004 sa významne zapísal do histórie obce a hlavne Cirkevného zboru ECAV Obišovce. Medzi hosťami nechýbali hodnostári ECAV p.senior Linkeš a p. biskup Mišina, katolícky p.dekan solivarského dekanátu a zároveň obišovský farár Juraj Valluš, ako aj starosta obce Peter Kišday. Bremeno zodpovednosti za celú slávnosť patrilo dozorcovi p.Brozmanovi ako aj miestenmu farárovi p.Danielovi Mišinovi. Pri tejto neobyčajnej príležitosti, Obec Obišovce odovzdala CZ pamätnú tabuľu na tento významný deň ako aj drevorezbu umučenia Krista na znak toho, že stavba tohto komplexu si vyžiadala od cirkevníkov veľa odriekania a námahy

Fatimské soboty košického arcibiskupstva
Päťkrát v roku, už šesťrokov po sebe, obec hostila mariánskych ctiteľov z celej košikej arcidiecézy. Od mája do októbra takto nás navštívilo tisíce pútnikov, ktorí veľakrát boli uchvátení nádherou a pútnickou atmosférou na obišovskom vrchu Putnok, kde stojí kostol, zasvätený Ružencovej Panne Márii. V chráme sa nachádza aj Milostivý obraz Matky, pri ktorom veriaci čerpú duchovnú silu pre znášanie svojich krížov a strastí. 
Fatimské soboty sa konajú okrem tradičných obišovských odpustov. 

Športové podujatia

 

LOPTOVÉ HRY
Nové ihrisko slúži od 30.9.2007
Dňa 30.9.2007 sa uskutočnil minifutbalový turnaj na novom asfaltovom ihrisku v obci. Hoci trofej putovala spolu s víťazstvom do susedného Kysaku, víťazmi sú všetci, ktorí si užívajú novovybudovanú športovú kapacitu v našej dedine. Takto po niekoľkých desaťročiach, kedy zaniklo klasické dedinské ihrisko na "Svinke", je opäť príležitosť pre rekreačný futbal a šport. V ďalšom období sa počíta aj s inštaláciou basketbalových košov a volejbalovej / nohejbalovej siete.

Obecná knižnica
Ved.knižnice p.Mgr.Katarína Horňáková

Otváracie hodiny:
Počas školskéího roka každý piatok od 17 - 18 hodiny.

Kontakt: V budove obecného úradu

Centrum pomoci
Vzácna návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie
Dňa 16.júna t.r. poctil našu obec svojou návštevou jeho excelencia p. Josef Aregger, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, ktorý prišiel v sprievode generálneho sekretára SČK na Slovensku Ing. Bohdana Telgárskeho a pani Heleny Kmetzovej, riaditeľky Územného spolku SČK Košice -vidiek. Dôvodom tejto vzácnej návštevy bol podpis zmluvy o poskytnutí grantu, z ktorého bude financovaná rekonštrukcia priestorov bývalého obecného úradu. Využitie týchto priestorov po ich rekonštrucii, bude určené v prvom rade ako náhradné ubytovanie pre občanov v prípade prírodných a iných nešťastí . Zariadenie v kapacite 10 lôžok, bude mimo tohto účelu slúžiť pre sociálne potreby v obci typu denného stacionáru pre seniorov a prevádzkovať ho bude miestny územný spolok SČK spolu s obcou. Švajčiarska ambasáda daruje pre tento účel 270 tis. Sk a obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 30 tis. Sk a koordináciou projektu. Otvorenie centra pomoci bolo pôvodne plánované na mesiac úcty k starším - október, ale z dôvodu posunu podpisu grantovej zmluvy o cca 2 mesiace, obec chce centrum otvoriť v závere t.r.

Cenrum pomoci otvorené !!! 
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale aby sa nám páčilo to, čo robíme. (Thomas Alva Edison) Dňa 1.februára 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie CENTRA POMOCI. Na otvorenie tohto krízového ubytovacieho zariadenia v obci , prijali pozvanie J.E.veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie p.Josef Arreger s manželkou a najvyšší predstavitelia SČK - gen. sekretár p. Bohdan Telgársky a riaditeľka územného spolku SČK Košice-vidiek p.Helena Kmetzová . Rekonštrukciu priestorov bývalého obecného úradu na ubytovacie zariadenie s 10 stálymi lôžkami, 1 spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a bezbariérovymi sociálnymi zariadeniami finacovala vláda Švajčiarskej konfederácie grantom vo výške 300 OOO,-Sk. Okrem náhradného ubytovania centrum bude využívané ako vzdelávacie voľnočasové zariadenie,s prespektívou poskytovania sociálnych sužieb pre seniorov.