Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vyhlásenie | Krásy našej obce

    Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81  Obišovce         

                                                          

                                  

V Y H L Á S E N I E

nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Obišovciach


                 Poslankyni Obecného zastupiteľstva v Obišovciach Mgr. Kataríne Horňákovej zanikol mandát poslankyne obecného zastupiteľstva dňa 06.07.2016, keď bola písomnosť (vzdanie sa mandátu) doručená na Obecný úrad v Obišovciach. Mgr. Katarína Horňáková, v súlade s § 25 ods. 2, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdala mandátu poslankyne OcZ Obišovce. Dôvodom jej rozhodnutia je zmena trvalého pobytu. Uprázdnenie mandátu poslanca OcZ súvisí so zánikom mandátu podľa § 25 ods. 2, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník ten, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.

 V danom volebnom obvode ako ďalší náhradník s najvyšším počtom platných hlasov bol oslovený p. Ing. Vratko Vokál, PhD.,  ktorý potvrdil prijatie do funkcie. V zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o   v Obišovciach  20.7. 2016    v y h l a s u j e   nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Ing. Vratko Vokál, PhD.

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 20.7.2016. Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (§ 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vratko Vokál, PhD. ujme výkonu svojej funkcie.