Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                              

                                                                                                          podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 07.09.2016 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.    Otvorenie zasadnutia

2.    Zloženie sľubu poslanca obce

3.    Návrh programu rokovania a jeho schválenie

4.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

5.    Kontrola uznesení.

6.    Odpredaj pozemku parcely reg. C 349/2 v k. ú. Obišovce

(Od 16.6.2016 vyvesený schválený Návrh predaja uvedenej nehnuteľnosti)

7.    Oprava miestnej komunikácie na parcele reg. C 652 vo výmere 199 m2

8.    Žiadosť majiteľov nehnuteľnosti súp. Č. 145 o súčinnosť obce pri  rekonštrukcií vjazdu na pozemok (miestna priekopa).

9.    Návrh občana obce Obišovce o úpravu trávnatých plôch na kamienkové medzi hrobovými miestami na miestnom cintoríne (dodaná fotodokumentácia navrhovaného riešenia)

10. Žiadosť o podporu už zrealizovaných detských táborov Cirkevného zboru ECAV v Obišovciach a Rím.-Kat. farnosti v Obišovciach.

11. Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie – odvodnenie parcely reg. C 1957, ktorá ústi k parcele reg. C 645-vybudovaná miestna komunikácia – súbežná s miestnym cintorínom.

12. Informácia o konaní Odpustovej slávnosti v dňoch 01.-02.10.2016 (žiadosť o dočasné dopravné značenie, trhové miesta).

13. Diskusia

14. Záver

V Obišovciach : 02.09.2016  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                                           Mária Baboľová

                                                                                                                                           starosta obce, v. r.

l  Rozdeľovník: Ing. Vratko Vokál, PhD.,Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková