Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o výrube | Krásy našej obce

                                                                Obec Obišovce, 044 81 okr. Košice – okolie

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie

                          Číslo: 187 /2017                                   V Obišovciach, 08.03.2017

                          Vybavuje: JUDr. Hertnekiová

VEC:

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Samuel Imrich, Krížovce 360

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dub lesný, ktorý rastie  na parcele KN-C č. 662/1 v k. ú. Obišovce, obce Obišovce. Výrub je požadovaný z dôvodu zasahovania stromu do elektrického vedenia .

Žiadosť doručená dňa:  6.3.2017

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OpaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Hertnekiova.G@gmail.com) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                Mária Baboľová