Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                              podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A 

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 28.2.2018 (streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      Prerokovanie žiadosti  Rímskokatolícke farnosti Ružencovej Panny Márie a Košickej arcidiecézy – pokračovanie z rokovania OZ č. 21 -  predložený návrh na vytvorenie parkovacích miest 

5.      Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – jeho návrh a schválenie (navýšenie časti príjmov: a/ výnos PD a sponzorský dar)

6.      Správa Hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti rok 2017

7.      Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2018

8.      M.A. S. Čierna Hora Hornád – informácie o priebehu činnosti a plánovaných aktivitách

9.      Návrh na zriadenie zberného dvora (projekt a realizácia prác)

10.  Návrh kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2018

11.  Diskusia

12.  Záver

V Obišovciach :  24.2.2018  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                      Mária Baboľová, v. r.

                                                                                   starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Ing. Vratko Vokál, PhD., Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková