Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zverejnenie zámeru odpredaja parcely obce Obišovce | Krásy našej obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Obišovce,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Obišovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 219/2018, v súlade s §9a ods.8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:
Parcelu reg. C – ostatná plocha – č. parcely 1261 o výmere 263 m2
Na základe osobitného zreteľa v súlade s §9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Obišovce
Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Obišovce uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku.
Žiadateľ je majiteľom susediacej parcely. Na parcele reg. C č. 1261 je v prospech žiadateľa v minulosti zriadená ťarcha: V 1873/03-vecné bremeno v prospech Slovenskej elektrizačnej sústavy,a.s., Miletičova 5,82484 Bratislava,za účelom zriadenia inžinierskych sietí v rámci stavby " Ekologické opatrenia transformovňa Lemešany"- na parc. 1261 - č. z. 49/03;
Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
- Na úradnej tabuli obce Obišovce odo dňa 03.07.2018
- Na internetovej stránke www.obisovce.sk odo dňa 03.07.2018
Mária Baboľová, v. r.
Starosta obce
Zverejnené 03.07.2018