SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Verejné obstarávanie - Archív

 11.10.2021

11.10.2021

VEC: Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia odvodňovacích priekop v obci Obišovce“

Príloha: Výzva

https://www.obisovce.sk//files/2021-10-11-155830-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Rekon__trukcia_priekop_v_obci_Obi__ovce.pdf

Príloha: Slepý výkaz a výmer

https://www.obisovce.sk//files/2021-10-11-155906-Priloha_c_2_Slepy_vykaz_vymer.xls

Prílohy:

https://www.obisovce.sk//files/2021-10-11-155933-Priloha_6_1.jpeg

https://www.obisovce.sk//files/2021-10-11-155958-Priloha_6_2.jpeg

https://www.obisovce.sk//files/2021-10-11-160020-Priloha_6_3.jpeg

V Obišovciach, 11.10.2021

Mária Baboľová, starostka obce

17.09.2021

VEC Výzva na predloženie ponuky 

Príloha - Výzva

https://www.obisovce.sk//files/2021-09-17-163952-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Detske_ihrisko_Obisovce__1_.pdf

V Obišovciach, dňa 17.09.2021

Mária Baboľová, starostka obce

22.07.2021

VEC 

Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu za účelom stanovenia PHZ

Prílohy

https://www.obisovce.sk//files/2021-07-22-185706-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Rekon__trukcia_miestnych_komunik__ci____4_.pdf

https://www.obisovce.sk//files/2021-07-22-190128-Priloha_c_2_1_Slepy_vykaz_vymer_641_3.xls

https://www.obisovce.sk//files/2021-07-22-190155-Priloha_c_2_2_Slepy_vykaz_vymer_643__1_.xls

https://www.obisovce.sk//files/2021-07-22-190219-Pr__loha_c_2_3_Slepy_vykaz_vymer_cesta_k_cintor__nu__2_.xls

https://www.obisovce.sk//files/2021-07-22-190238-Priloha_c_2_4_Slepy_vykaz_vymer_650.xls

13.03.2021

VEC 

Výzva na predloženie ponuky - PRIESKUM TRHU za účelom stanovenia PHZ

Prílohy:

https://www.obisovce.sk//files/2021-03-13-061912-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Vyrubstromov.docx

https://www.obisovce.sk//files/2021-03-13-061834-ZoD_v__rub.docx

Baboľová Mária

starostka obce

16.12.2020

VEC

Výzva na predloženie ponuky – PRIESKUM TRHU za účelom stanovenia PHZ

Príloha:

https://www.obisovce.sk//files/2020-12-16-173159-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Zameranie_pozemku__1_.pdf

Mária Baboľová, v.r.

starostka obce

02.12.2020

VEC: Výzva na predloženie ponuky "Zameranie pozemku"

Príloha:

https://www.obisovce.sk//files/2020-12-02-163805-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_Zameranie_pozemku.pdf

Mária Baboľová, v. r.

starostka obce

8.8.2020

VEC: Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu - stanovenie PHZ

Príloha:

https://www.obisovce.sk//files/2020-08-08-193340-V__zva_na_predlo__enie_ponuky_V__stavba_poch__dznej_plochy.pdf

Mária Baboľová, v.r. 

starostka obce

20.07.2020

VEC: Výzva na predloženie ponuky "Vybudovanie urnovej steny - obojstranné kolumbárium"

Prílohy:

https://www.obisovce.sk//files/2020-07-21-181401-V__zva_na_predlo__enie_ponuky___Urnov___syst__m.pdf

https://www.obisovce.sk//files/2020-07-21-181452-Dokumenty_vo_word.docx

Mária Baboľová,

starostka obce

8.6.2020

VEC: Výzva na predloženie ponuky - prenájom 120 l plastových nádob

https://www.obisovce.sk//files/2020-06-08-210509-V__zva_na_predlo__enie_ponuky___Pren__jom_120_l_plastov__ch_n__dob.pdf

30.08.2019

VEC

Výzva na predloženie ponuky - rekonštrukcia MK

odkaz na link:

výzva:

 https://www.obisovce.sk//files/2019-08-31-112935-V__zva_na_predlo__enie_ponuky___Rekon__trukcia_miestnych_komunik__ci__.pdf

príloha:

https://www.obisovce.sk//files/2019-08-31-112901-Pr__loha____2_Slep___v__kaz_v__mer.xls

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 1 z 7

Titl.:

/2019 Mária Baboľová 11.07.2019

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Obišovce

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa

na dodanie tovaru a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Obišovce

Sídlo: Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566

Telefón: +421 55 699 13 12

Kontaktná osoba: Mária Baboľová, starostka obce

E-mail: obecobisovce@gmail.com

2.) Predmet zákazky: „Všeobecné potraviny“

3.) Druh zákazky: dodávka tovaru

4.) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet zákazky: 1500 0000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty

Doplňujúce predmety časť I.: Hrubý tovar – cestoviny, múka, ryža, mlieko a mliečne výrobky, vajcia,

konzervované ovocie a zelenina

15610000-7 Mlynské výrobky

15620000-0 Škroby a škrobové výrobky

15850000-1 Cestoviny

15980000-1 Nealkoholické nápoje

15830000-5 Cukor a jemu príbuzné výrobky

15860000-4 Káva, čaj a príbuzné produkty

15411000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje

15870000-7 Koreniny a chuťové prísady

15871230-5 Paradajkový kečup

15871000-4 Ocot, omáčky, miešané koreninové zmesi, horčičná múka a prášok, pripravená horčica

15511000-3 – Mlieko

15500000-3 - Mliečne výrobky

03142500-3 – Vajcia

15240000-2 Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované

15330000-0 Spracované ovocie a zelenina

15332400-8 Konzervované ovocie

15331460-9 Konzervované zelenina

60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu)

Doplňujúce predmety pre časť II. Hovädzie a bravčové mäso, hydina, ryby

15110000-2 - Mäso

15111100-0 - Hovädzie mäso

15113000-3 - Bravčové mäso

15112130-6 - Kurčatá

15220000-6 - Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 2 z 7

Doplňujúce predmety pre časť III Zelenina a ovocie

03221000-6 – Zelenina

03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy

03212100-1 – Zemiaky

15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky

Doplňujúce predmety pre časť IV Zelenina a ovocie

15811100-7 – Chlieb

15811000-6 - Pekársky tovar

15612500-6 - Pekárske výrobky

15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

4.) Rozdelenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 4 (štyri) samostatné častí. Uchádzač môže predložiť

ponuku na jednu časť predmetu zákazky, dve a viac časti predmetu zákazky alebo na všetky časti

predmetu zákazky.

Časť I.: Hrubý tovar - chlieb a pekárenské výrobky, múka, ryža, mlieko a mliečne výrobky, vajcia,

konzervované ovocie a zelenina

Časť II.: Hovädzie a bravčové mäso, hydina, ryby

Časť III.: Zelenina a ovocie

Časť IV.: Pekárenské výrobky

5.) Predpokladaná hodnota zákazky:

5.1 Celková predpokladaná hodnota predmetu zákazky počas trvania rámcovej dohody bola stanovená

vo výške 17 051,00 Eur bez DPH.

5.2 Celková predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH sa delí na jednotlivé časti

nasledovne:

Časť I.: „Hrubý tovar“ 4 071,00 EUR bez DPH

Časť II.: „Hovädzie a bravčové mäso, hydina, ryby“ 7 710,00 EUR bez DPH

Časť III.: „Zelenina a ovocie“ 4 100,00 EUR bez DPH

Časť IV.: „Pekárenské výrobky“ 1 170,00 EUR bez DPH

5.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a

neuzavrieť Rámcovú dohodu na dodanie tovaru so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané

v predložených ponukách presiahnu objem finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky

uvedených v bode 5.2.

6) Spôsob financovania:

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa a

dotačných finančných prostriedkov.

6.2 Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom po splnení dodávky uvedenej v

samostatnej objednávke, na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa

prevzatia faktúry objednávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

6.3 Platobné podmienky sú uvedené v tejto Výzve na predloženie ponuky (v ďalšom iba „Výzva“) v Prílohe

č. 4 Rámcová dohoda - návrh. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za omeškanie platieb, ak omeškanie

bude spôsobené jeho peňažným ústavom.

7.) Miesto a termín dodania tovaru:

7.1 Materská škola Obišovce – školská jedáleň.

7.2 Požadovaný termín plnenia predmetu zákazky je po dobu platnosti Rámcovej dohody na dodanie

tovaru na základe priebežných samostatných objednávok, podľa potrieb verejného obstarávateľa.

8.) Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru na miesto určenia vrátane dopravy v požadovanej kvalite.

Presnejšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 3 tejto Výzvy.

9.) Oprávnený uchádzač:

9.1 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt vystupujúci voči verejnému obstarávateľovi samostatne

alebo skupina hospodárskych subjektov vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.

Takáto skupina vytvorená na uskutočnenie predmetu zákazky, do termínu stanoveného pre

uzavretie zmluvy vytvorí právne vzťahy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

9.2 Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny dodávateľov

vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. V takom prípade je potrebné z hľadiska

priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby zmluva medzi členmi skupiny

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 3 z 7

dodávateľov bola uzatvorená písomne, a aby obsahovala podmienky pre všetkých členov skupiny

dodávateľov ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina dodávateľov

vznikla.

9.3 Hospodársky subjekt, ktorého zakladateľom, členom alebo spoločníkom je politická strana alebo

politické hnutie sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.

10.) Komplexnosť dodávky:

10.1 Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, dve alebo na všetky časti

predmetu zákazky.

11.) Lehota a spôsob predkladania ponúk:

11.1 najneskôr do 22.07.2019 do 14:00 hodiny. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude

zaradená do hodnotenia.

11.2 Ponuku je možné doručiť: poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom

obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.

11.3 Uchádzač ponuku vloží do samostatného nepriehľadného obalu, v ktorom budú obálky:

11.3.1 – 1. obálka – s nápisom „Splnenie podmienok účasti“, ktorá bude obsahovať doklady v zmysle

bodu 12.1 – 12.4

11.3.2 – ďalšie obálky (max. 4) - toľko obálok, o koľko častí sa uchádzač uchádza. V obálke uchádzač

doloží doklady v zmysle bodu 12.5 – 12.7 (Prílohu č. 2, 3 a 4 Výzvy). Na každej obálke bude

nápis: „Všeobecné potraviny: Časť ............ (doplní uchádzač číslo časti, na ktorú predkladá

ponuku).

11.3.1 Na nepriehľadnom obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode1 tejto Výzvy,

- adresa uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

- označenie: „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“ – VŠEOBECNÉ POTRAVINY,

11.4 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR

12.) Obsah ponuky:

12.1 Zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení s označením čísla

strany

12.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar, (§ 32 ods. 1 písm. e), ktorý zodpovedá predmetu zákazky a

to:

12.2.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba

podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľa) – kópia dokladu (originál dokladu alebo jeho

overenú kópiu predloží víťazný uchádzač príslušnej časti pred podpisom Rámcovej dohody)

12.2.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ

zapísaný v obchodnom registri) – kópiu dokladu (originál dokladu alebo jeho overená kópiu

predloží víťazný uchádzač príslušnej časti pred podpisom Rámcovej dohody)

12.2.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov – kópia dokladu (originál

dokladu alebo jeho overená kópiu predloží víťazný uchádzač príslušnej časti pred podpisom

Rámcovej dohody)

12.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods.

1 písm. f) potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu – originál dokladu.

12.4 - Platné potvrdenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ( ŠVPS SR), prípadne

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, o zapísaní prevádzkarne

uchádzača do zoznamu ŠVPS SR, preukazujúci súhlas štátneho orgánu so skladovaním a

distribúciou potravín, že prevádzka uchádzača vyhovuje podmienkam a legislatíve platnej v EÚ,

prípadne ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine uchádzača – kópia dokladu

(originál dokladu alebo jeho overenú kópiu predloží víťazný uchádzač príslušnej časti pred

podpisom Rámcovej dohody)

- Platné potvrdenie o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín

a surovín v zmysle potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávku tovaru sa bude vykonávať

na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a

potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu

predmetu zákazky. Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa

všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu

a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej

republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej únie – kópia dokladu

(originál dokladu alebo jeho overenú kópiu predloží víťazný uchádzač príslušnej časti pred

podpisom Rámcovej dohody).

12.5 Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 Výzvy (podľa toho, na ktorú časť ponuky uchádzač ponuku

predkladá), podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho

orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v

záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie ponúknutú cenu za predmet zákazky – jej časti

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 4 z 7

12.6 Návrh Rámcovej dohody o nákupe a dodávke potravín samostatne pre časť I. – IV. podľa toho,

na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny

alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny s doplnením

identifikačných údajov uchádzača

12.7 Príloha č. 3 samostatne pre časť I. - IV., podľa toho, na ktorú časť uchádzač ponuku predkladá),

ktorou bude Ocenená špecifikácia predmetu rámcovej dohody, v ktorej uchádzač uvedie

ponúknutú cenu za jednotlivé položky predmetu zákazky a celkovú cenu za predmet zákazky.

Príloha č. 3 musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom

štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene

uchádzača v záväzkových vzťahoch, v prípade skupiny dodávateľov podpísané každým členom

skupiny alebo členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

13.) Príprava ponuky:

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v listinnej forme, v originálnom vyhotovení, ktorá

zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom

rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej

obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

13.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto, musia byť v ponuke

predložené ako originály, nie staršie ako tri mesiace alebo úradne osvedčené kópie týchto

dokladov alebo dokumentov, ak vo Výzve nie je uvedené inak.

13.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku,

vrátane návrhu obchodných podmienok boli podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo

členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke

uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré oprávňuje

tohoto zástupcu k takémuto úkonu.

13.4 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Rámcovej zmluvy

musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo zástupcom

člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v

záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo úradne overenú

fotokópiu splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.

13.5 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky uchádzač čísloval vzostupne a parafoval

osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku, a aby ponuka bola zviazaná v celku bez možnosti

svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba, väzba

doplnená špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená firemnou

pečiatkou uchádzača a podobne). Nepredloženie takto usporiadanej ponuky s očíslovanými

listami nie je dôvod na vylúčenie ponuky z verejného obstarávania.

13.6 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný

obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov obsahovala

uchádzačom vypracovaný Zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla strany, čísla odseku,

bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.

14.) Požiadavky na cenovú ponuku:

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (vrátane dopravných nákladov a všetkých

ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky).

Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzačov záväzné, v prípade neocenenia niektorej

z položiek predmetu zákazky alebo položka ocenená nulovou alebo zápornou hodnotou bude dôvodom

na vylúčenie ponuky uchádzača v súlade s § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko takáto

ponuka bude považovaná za ponuku nekompletnú podľa rozsahu.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uvádzal ceny zaokrúhlené na dve

desatinné miesta podľa platných všeobecných matematických pravidiel zaokrúhľovania.

15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za

príslušnú Časť v Eur s DPH.

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný

obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu pre príslušnú časť v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

16.) Otváranie ponúk

16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak,

kancelária starostky obce dňa 22.07.2019 o 14,05 hod..

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 5 z 7

16.) Termín zadania zákazky: júl / august 2019

17.) Obchodné podmienky:

17.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody s jedným úspešným

uchádzačom samostatne na každú časť predmetu zákazky osobitne.

17.2 Trvanie rámcovej dohody: 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do

vyčerpania finančného limitu v rámci príslušnej časti predmetu zákazky.

17.3 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu

zákazy sú uvedené v Prílohe č. 4 – Rámcová dohoda - návrh.

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania

zákazky, neuzatvoriť Dohodu.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania.

18.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre

výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade so zákonom, preto z nej nevyplývajú pre našu

organizáciu žiadne zmluvné záväzky.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že

verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

19.) Vylúčenie uchádzača

19.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:

19.1.1 nesplní podmienky účasti,

19.1.2 predloží neplatné doklady,

19.1.3 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú

skutočnosti,

19.1.4 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,

19.1.5 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,

19.1.6 konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými

opatreniami

19.1.7 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote.

20.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:

Mária Baboľová, tel. kontakt: +421 55 699 1312, e-mail: obecobisovce@gmail.com – za technické

riešenie, Ing. Oľga Mikulíková, tel.: 0917 461 135 – za verejné obstarávanie.

21.) Dátum zaslania a zverejnenia: 11.07.2019

DO POZORNOSTI:

Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti bod 20 tejto Výzvy na predloženie ponuky. V prípade akýchkoľvek

nejasností týkajúcich sa zostavy ponuky požadované verejným obstarávateľom, prosím kontaktujte osoby

určené pre styk s uchádzačmi alebo požiadajte o písomné vysvetlenie za účelom zostavenia ponuky

obsahujúcej všetky požadované náležitosti a formy.

Mária Baboľová,

starostka obce

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky:

Príloha č. 1 – Opis predmetu obstarávania

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Príloha č. 3 – Cenník: 3.1 časť I, 3.2 časť II, 3.3 časť III

Príloha č. 4 – Rámcová dohoda – návrh

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 6 z 7

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky

OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

I. TECHNICKÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka potravín v časti I. – IV. – bližšia špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 3 Výzvy

Špecifikácia predmetu zákazky prípadne ďalších v najvyššej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na

základe pravidelných objednávok, podľa potreby verejného obstarávateľa. Tovar musí byť dodaný v

nepoškodenom obale a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto

súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj

súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do

skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.

Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v Prílohe č. 3 Výzvy.

1.1 Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť

prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar.

1.2 Minimálne požiadavky na všetky časti predmetu zákazky:

1.2.1 Dodávané všeobecné potraviny nesmú javiť znaky:

vlhkosti

porušenia obalu

1.2.2 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného

tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parameter čerstvosti

(overením aký čas zostáva do dátumu spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti). Tovar bude preberať na

základe senzorickej analýzy (na základe zmyslového posúdenia farby, vône tovaru). Ak uchádzač

poruší zásadu čerstvosti a kvality dodávaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to

považovať za hrubé porušenie dohody.

2 Súvisiace služby

2.1 Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným

obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.

2.2 Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte

pracoviska verejného obstarávateľa.

3 Množstvo a rozsah predmetu zákazky

3.1 Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky „ Všeobecné potraviny- časť I. – IV.“ je uvedené

v prílohe č. 3 tejto Výzvy.

3.2 Konkrétne položky predmetu zákazky budú vždy špecifikované v samostatnej písomnej objednávke na

dodanie niektorej z položiek predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 –„Ocenená špecifikácia predmetu

zákazky rámcovej dohody“ pre časti I. až III. k návrhu Rámcovej dohody. V samostatnej objednávke

vystavenej objednávateľom v súlade s rámcovou dohodu sa určí druh predmetu zákazky, množstvo,

miesto plnenia a cena, ktorá bude stanovená v súlade s Prílohou č.1 k návrhu Rámcovej dohody.

4 Spôsob plnenia predmetu zákazky

4.1 Uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa ponúkne konkrétny výrobok minimálne s

vlastnosťami požadovanými verejným obstarávateľom s uvedením obchodného názvu konkrétneho

tovaru. Uchádzač ponúkne tovary, ktoré sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa

prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou,

s medzinárodnou normou alebo s technickým referenčným systémom zavedeným európskou

normalizačnou organizáciou, ak táto norma obsahuje aj výkonnostné a funkčné požiadavky určené

verejným obstarávateľom; uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov, že ponúkané tovary

spĺňajúce príslušnú normu zároveň spĺňajú výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným

obstarávateľom.

4.2 Ak sa v technickej špecifikácii jednotlivých položiek predmetu zákazky uvedených v prílohách k tejto

Výzve alebo na inom mieste Výzvy uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,

patent alebo typ, uchádzačom sa umožňuje použiť výrobky, materiály alebo zariadenia, ktoré sú „

ekvivalentné“ s uvedeným názvom alebo výrobcom.

4.3 V prípade ak uchádzač nedokáže v čase objednávky dodať verejnému obstarávateľovi požadované

balenie niektorej z položiek predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 3 Výzvy, môže požadované balenie

nahradiť možným prípustným balením maximálne ± 20% z pôvodného balenia, pričom cena za možné

prípustné balenie bude vypočítaná z ceny za mernú jednotku príslušnej položky predmetu zákazky

uvedenej v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody.

Obec Obišovce

Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Stránka 7 z 7

Príloha č. 2 Výzvy na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky: „Všeobecné potraviny“

Verejný obstarávateľ: Obec Obišovce

Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………

Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………….……………………………………………

Štaturárny zástupca uchádzača: …………….……………………………………………………………

Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických: ………………………………………….

Bankové spojenie: …………………………………… Číslo účtu: ………………….………………

.

IČO: ………………………………………… Druh podniku: ……………………..………

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: .…………………………...………

..

Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………

Telefón: ……………………………………. Web: ………..…….…………………………

E-mail: …………………………………………

Návrh uchádzača

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:

„Všeobecné potraviny“

ČASŤ .................................................................................................................

Cena za predmet obstarávania časti …………….

v € bez DPH

Výška sadzby DPH v % (10 / 20)

Výška DPH v €

Cena za celý predmet obstarávania časti ……….

v € vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Celková cena s DPH za predmet zákazky uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu

zákazky, ktorými sú balné, dopravné náklady ako všetky ostatné súvisiace náklady s naložením a vyložením tovaru na miesto

určené verejným obstarávateľom.

Neoddeliteľnou súčasťou Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je Príloha č. 3 – Ocenená

špecifikácia príslušnej časti - Cenník.

V ………………………………., dňa: ………………… ……………………………………

štatutárny zástupca

(meno, podpis, pečiatka)

ukončené 23.08.2019

Identifikácia verejného obstarávateľa:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Obišovce, sme verejný obstarávateľ definovaný v § 7 ods. 1), písm. b) zákona. 

Názov organizácie: Obec Obišovce
Sídlo: Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 okr.Košice - okolie
V mene obce: Mária Baboľová – starostka obce
IČO: 00324566
DIČ: 2021244918
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Košice – centrum
Číslo účtu: 6823542/0200
Oficiálny web: www.obisovce.sk
Kontakt:
email: podatelna@obisovce.sk

Tel: +421 55 699 13 12
Mobil: +421 905 793 742

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa

na dodanie tovaru a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Obišovce

Sídlo: Obišovce 133, 044 81 Kysak

IČO: 00324566

Telefón: +421 55 699 13 12

Kontaktná osoba: Mária Baboľová, starostka obce

E-mail: obecobisovce@gmail.com

2.) Predmet zákazky: „Všeobecné potraviny“

3.) Druh zákazky: dodávka tovaru

.......... odkaz na link               -           zrušené 10.11.2017

https://www.obisovce.sk//files/2019-06-05-140958-V__zva_na_predlo__enie_ponuky___Potraviny.zip

V Obišovciach, 05.06.2019

Mária Baboľová, starostka obce

Zoznam zakázok s nízkou hodnotou - ZNH, za obdobie od 01.04.2011, 2012 a 2013 
ZNH zadávaná verejným obstarávateľom, ktorým je Obec Obišovce je vykonaná prieskumon trhu, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) v priebehu  kalendárneho roka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. zo 14. decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rok 2011
Číslo faktúry Dátum vystavenia Suma   Odberateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia v RZOF Poznámka
2,01E+09 15.12.2011 1963,2 Obec Obišovce KATIS s.r.o. 22.12.2011 Plastový kontajner na odpad 10 ks
122011 22.12.2011 1000 Obec Obišovce EkoAuris s.r.o. 22.12.2011 Služby externého projektového manažmentu v rámci prípravy projektov EÚ
2011/035 31.10.2011 1980 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 10.11.2011 Projekt-Odvedenie dažď.vôd v obci Obišovce
2011064 19.10.2011 4244 Obec Obišovce Aldan Prešov, s.r.o. 21.10.2011 ZoD - oplotenie parku
2011/032 14.10.2011 3600 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 21.10.2011 Odvedenie dažďových vôd-stavba v obci Obišovce
2011062 5.10.2011 4000 Obec Obišovce Aldan Prešov, s.r.o. 21.10.2011 ZoD - oplotenie parku
09/06/2011 5.9.2011 1440 Obec Obišovce RAFSTAV-Štefan Rafajlovič 5.9.2011 Výkon stavebného dozoru na stavbe ÚK- MŠ a OcÚ
07 23.8.2011 5530,4 Obec Obišovce Rudolf Krištofík 24.8.2011 Vykonané kúrenárske a plynofikačné práce na objekte MŠ a OcÚ
2011/024 22.8.2011 2304 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 25.8.2011 Vypracovanie projekt.dokument. A zabezpečenie súhlasných vyjadrení od dotknutých orgánov
6/2011 16.8.2011 1920 Obec Obišovce URBI projektová kancelária 22.8.2011 Vypracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky úzm.plánu č. 2 obce Obišovce"
01/2011 1.8.2011 5913,9 Obec Obišovce Rudolf Krištofík 8.8.2011 Záloha zOdč.001/2011 Ústradné kúrenie MŠ, ŠJ a OcÚ
2011/014 17.5.2011 3480 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 17.6.2011 Obišovce-odvedenie dažďových vôd-čiastočná fakturácia ZoD
23/2011 13.5.2011 1920 Obec Obišovce MMK spol. s r.o. 19.5.2011 Čistenie koryta rieky Svinka-protipovodňové opatrenia
4/2011 5.5.2011 1260 Obec Obišovce URBI projektová kancelária 19.5.2011 ZoD č. 1/2010 vypracovanie Zmeny a doplnky územného plánu č. 2 obce Obišovce
Rok 2012
120995 28.11.2012 1072,86 Obec Obišovce EZV spol.sr.o. 29.11.2012 Kultúrny dom, dávkovacie čerpadlo + príslušenstvo + retenčná nádoba a príslušenstvo,doprava a montáž
2012010 19.10.2012 7412,4 Obec Obišovce C.E.S. Slovakia s.r.o. 25.10.2012 Vypracovanie a dodanie dokumentácie" Dokument starostlivosti o dreviny v zastavanom území obce Obišovce
1250127 25.4.2012 3270 Obec Obišovce MIVA, s. r. o . 27.4.2012 Nádrž na čs + technológia ČS + práca
1250102 12.4.2012 4190 Obec Obišovce MIVA, s. r. o . 17.4.2012 Nádrž plastová - žumpa pre kultúrny dom
Rok 2013
13005/ 9.7.2013 19527,36 Obec Obišovce Z-Duall s.r.o 30.7.2013 Projekt terénnych úpra a prípravu územia na výsadbu drevín lokalita 1,9,12,13
13002 7.5.2013 3250 Obec Obišovce Zamborský Dušan - Duall 7.5.2013 TD sadovníckych úprav v obci
31032013 31.3.2013 1176 Obec Obišovce AGRO 10.4.2013 Zimná údržba ciest 7.2.2013 - 15.3.2013
2013030 13.8.2013 1296 Obec Obišovce Fedan s.r.o. 4.9.2013

Vysprávky MK 2013

Rok 2014                  028/2014

3.6.2014 1000 Obec Obišovce Tender-Konzult, s.r.o. 4.6.2014

Služby verejného obstarávania "Stavba Obišovce-rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461

2014240 18.6.2014 8654,8 Obec Obišovce MKV-Press s.r.o. Košice 25.6.2014 Tlač knižného titulu "Obišovce-1.obecná monografia Koleso času"
12014 19.6.2014 2100 Obec Obišovce Stano Trepáč akad. Mal. 26.6.2014 Vyhotovenie umeleckého diela - olejomaľby Obce Obišovce
07/2014 21.6.2014 1440 Obec Obišovce Drišľak s.r.o. 27.6.2014 Vystúpenie skupiny Drišľak - Deň obce
32014115 2.7.2014 1021,36 Obec Obišovce BLICHÁR Prešov, s.r.o. 3.7.2014 Ochranné pracovné pomôcky-projekt Obnova Obišovského hradu
2014/0281 14.8.2014 24322,54 Obec Obišovce Tris, s.r.o. 28.8.2014 Stavebné práce v zmysle ZoD "Obišovce rekonstrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461
029/2014 21.8.2014 1200 Obec Obišovce Tender-Konzult, s.r.o. 21.8.2014 Služby verejného obstarávateľa- Stavebnoinštalačné práce na stavbe "Výmena svietidiel VO"
2014/0295 10.9.2014 1086,75 Obec Obišovce Tris, s.r.o. 12.9.2014 Stavebné práce - vzrovnávka podkladu z asfaltbetónu
1400034 11.9.2014 2160 Obec Obišovce Ing. Anton Pavúk 12.9.2014 Vypracovanie PD - Sanácia objektu MŠ Obišovce vrátane TZB
PF 14560 7.10.2014 44427,66 Obec Obišovce Eltodo Osvetlenie s.r.o. 10.10.2014 Stavebnoinštalačné práce na stavbe "Výmena svietidiel verejného osvetlenia Obišovce."
162014 14.10.2014 1500 Obec Obišovce Triglav Archeolog. spol. s.r.o. 17.10.2014

MK SR- projekt Obnova Obišovského hradu- archeolog.práce

PF14649 30.11.2014 5648,36

Obec

Obišovce

Eltodo Osvetlenie, s.r.o. 8.12.2014 Doplnenie ver.osvetlenia po výmene VO

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Stavebnoinštalačné práce na stavbe Výmena svietidiel verejného osvetlenia, Obišovce.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) UVEREJNENÁ NA WEBOVOM SÍDLE OBCE DŇA 6.5.2014: TU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Stavebné práce na stavbe Obišovce - rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) UVEREJNENÁ NA WEBOVOM SÍDLE OBCE DŇA 15.4.2014 TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verejné obstarávanie ukončené !

         Obec Obišovce, v zmysle zákona NR SR č.25/2006  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňa 30.6.2011 vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou  na rekonštrukciu ústredného kúrenia spoločného objektu Materská škola, školská jedáleň a obecný úrad.

     Verejný obstarávateľ v rámci rekonštrukcie požaduje výmenu radiátorov v celom objekte za nové vykurovacie telesá, vybavené termoregulačnými prvkami, ako aj výmenu rozvodného vykurovacieho systému a plynového kotla v sústave s ohrevom vody pre školskú jedáleň a sociálne zariadenia. Z prevádzkových dôvodov materskej školy, bude potrebné práce vykonať v mesiacoch júl, august 2011. Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať na obecnom úrade v Obišovciach. Prípadnú obhliadku objektu, potrebnú pre spracovanie cenovej ponuky je potrebné si dohodnúť telefonicky na tel.č.055 6991 312 alebo 0905 793 742.

        Svoje ponuky s overiteľnými referenciami,  záujemcovia predkladajú do 12.00 dňa 8.7.2011 t.j.piatok, a to osobne, poštou alebo elektronicky na adresu :

Obec Obišovce, Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 okr.Košice-okolie, e-mail:obisovce@slovanet.sk, obec@obisovce.sk

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verejné ostarávanie ukončené.

Obec Obišovce 

Obišovce 05. 02. 2010 
Č.j.: 42/2010

 VE C:

Obstarávanie Zmien a doplnkov č.2Územného plánu obce Obišovce
- v ý z v a    n a    p r e d l o ž e n i e    c e n o v e j    p o n u k y 


Obec Obišovce zabezpečuje obstaranie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce. V zmysle stavebného zákona je obec povinná zabezpečiť pre výkon obstarávateľských činnosti odborne spôsobilú osobu.
Na základe prieskumu v rámci zoznamu odborne spôsobilých osôb pre obstarávanie ÚPN obcí Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie obstarávateľských činností pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce budú obstarané v etapách: Prípravné práce a návrh Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce.
Cenovú ponuku s návrhom zmluvného vzťahu a kópiou preukazu odbornej spôsobilosti žiadame zaslať na Obecný úrad Obišovce do 19. 02. 2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verejné obstarávanie ukončené.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ METÓDA - DODÁVKA STAVEBNÝCH PRÁC
podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obec Obišovce
Obecný úrad Obišovce 133
044 81 Kysak
V Obišovciach, dňa 01.07.2009

Obec Obišovce leží na hranici košického a prešovského kraja. Obec je vzdialená 1 km od železničného uzlu v obci Kysak, na trati do Prešova. Obec má výborný prístup po diaľnici D1 z Prešova do Košíc, kde na odbočke na Lemešany sa odbočí na starú cestu Prešov - Košice a následne smerom na Kysak. Z diaľnice je nad transformovňou pri Lemešanoch viditeľný charakteristický rímsko-katolícky kostol v Obišovciach.

Obec Obišovce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa uchádza o získanie finančných prostriedkov z Programu Rozvoja vidieka 2007 - 2013, Opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci“, ktorého kontraktačným orgánom je MP SR a sprostredkovateľským orgánom PPA. Obec Obišovce realizuje výzvu na predkladanie ponúk podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uzatvorenie zmluvy k dodávke stavebných prác na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Dovoľujeme si preto osloviť všetky podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti realizácie prezentovaných prác, o predloženie ponuky na dodanie vyššie uvedeného predmetu zákazky. Presná špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ METÓDA - DODÁVKA STAVEBNÝCH PRÁC
podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DODANIE PRÁC

DRUH ZÁKAZKY Podprahová metóda
PREDMET ZÁKAZKY Stavebné práce


ODDIEL I. – VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Obišovce
Sídlo: Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 Kysak
V mene obce: Peter Kišiday – starosta obce
IČO: 00324566
DIČ: 2021244918
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Košice – centrum
Číslo účtu: 6823542/0200
Oficiálny web: www.obisovce.ocu.sk

Kontaktná osoba:
• pre predmet zákazky – Peter Kišiday – starosta obce
email: obisovce@slovanet.sk Tel.: +421/55/ 699 13 12 Fax: +421/55/ 729 67 09 Mobil: +421/905/793 742

• pre predmet verejného obstarania – Ing. Roman Kardoš
email: kardos@eunext.sk mobil: +421 /903/ 702 869

I.2 Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti:
I.2.1 druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ
zatriedenie podľa zákona: podľa §6 zákona písmeno b)
I.2.2 hlavný predmet činnosti: samospráva


ODDIEL II – OPIS - PREDMET ZÁKAZKY

II.1 Názov zákazky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Obišovce
II.2 Druh zákazky Zadávanie podprahových zákaziek
Hlavné miesto dodania Obec Obišovce
NUTS kód SK042 Košický kraj
II.3 Stručný opis zákazky V intraviláne obce Obišovce je plánovaná rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií. Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky je porušený s množstvami výtlkov až sieťovým rozpadom. Nevyhovujúci povrch miestnych komunikácií negatívne vplýva na životné prostredie v okolí komunikácie. Zvyšuje sa hluk, množstvo emisií a cesty v tomto stave si vyžadujú zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Podrobná špecifikácia a skladba rekonštrukčných prác sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník Doplňujúci slovník
(ak je potrebné)
Hlavný predmet 45230000-8 Stavebné práce na stavbe na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach
Doplňujúce predmety 45233142-6 Práce na oprave ciest
45233251-3 Práce na obnove povrchu

II.5 Rozdelenie zákazky na časti NIE
II.6 Ponuka musí byť predložená na VŠETKY ČASTI
II.7 Možnosť predloženia variantných riešení NIE
II.8 Množstvo alebo rozsah zákazky viď bod II.3 Stručný opis zákazky a v súťažných podmienkach
II.8.1. Predpokladaná cena zákazky cca 168.000,-EUR bez DPH
II.9 Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia Predpoklad od septembra 2009 do decembra 2009 - max. však do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s víťazom(zhotoviteľom), respektíve od termínu umožňujúcemu realizáciu prác/termíny vylučujúce zimné obdobie/ – upravené po vzájomnej dohode s víťazom súťaže
II.10. Jazyk ponuky Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.11. Mena EUR

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE A POSTUPY

III.1 Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena zákazky - podrobnejšia charakteristika v súťažných podkladoch

III.2. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov Splnenie podľa bodu IV.2, IV.3, VI.4 a kritéria hodnotenia ponuky podľa súťažných podkladov
III.3 Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne, alebo osobne vyžiadať na adrese:

Ing. Roman Kardoš – zodpovedný za proces VO e-mail: kardos@eunext.sk
Tel: +421/903/ 702 869

III.3.1 Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 01.07.2009 do 20.07.2009 v pracovnom čase od 8:00 do 15:30 hod. Spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie, zaslanie poštou, zaslanie emailom
III.3.2 Úhrada za súťažné podklady: NIE
III.4 Lehota na predkladanie ponúk dňa 24.07.2009 hodina: do 12:00
III.5 Adresa, pre doručenie ponuky Ing. Roman Kardoš - EUNEXT
Južná trieda 93, 040 01 Košice

III.6 Otváranie obálok s ponukami
dňa 24.07.2009 hodina: 13:00.
Otváranie obálok ponukami sa riadi podľa súťažných podkladov.
III.7 Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.08.2009
ODDIEL IV. PODMIENKY ÚČASTI - PRÁVNE, EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

IV.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov • Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou
• alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine svojho sídla, ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad.

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia nie staršie ako tri mesiace) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov a predloženie ostatných dokladov presne definovaných v súťažných podkladoch- predmet potrebný pre preukázanie odbornej spôsobilosti pre zákazku.
VI.2 Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Vyžadujú sa
• Predloženie dokladu podľa bodu IV.1, preukazujúci oprávnenie podnikať v predmete zákazky,
• vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
• 4x návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, v ktorom zohľadní časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, B.1 Opis predmetu obstarávania a B.2 Spôsob určenia ceny,
• vyhlásenie uchádzača, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii.
• vyhlásenie uchádzača, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
• vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
• vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Predložené vyhlásenia musia byť aktuálne a musí sa ním preukazovať skutočný stav.
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.
• vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla,
IV.3 Finančné a ekonomické postavenie Nevyžaduje sa
IV.4 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:
• Referenčný zoznam - svoje skúsenosti bude prezentovať v predloženom referenčnom zozname, v ktorom uvedie zákazky podobného typu realizované v ostatných troch rokoch

Ponuka uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti nebude vyhodnocovaná

ODDIEL V. PODMIENKY ZMLUVY

V.1 Podmienky týkajúce sa zmluvy
V.1.1 Typ zmluvy uzatvorená podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – návrh zmluvy v súťažných podkladoch s odkladacou podmienkou účinnosti
V.1.2 Hlavné podmienky financovania
a platobné podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný obstarávateľom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje možnosť aj elektronickej komunikácie.
2. Súťažné podklady budú zaslané záujemcom, ktorí si ich vyžiadajú a môžu byť zasielané aj elektronicky, alebo obstarávateľ poskytne záujemcom súťažné podklady aj v listinnej podobe, na základe žiadosti o účasť zaslanej v listinnej podobe.
3. Lehota na podanie žiadosti o vysvetľovanie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve uplynie dňom 18.07.2009 o 13.00 hod.
4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti sa posielajú v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú vo výzve.


V Obišovciach, dňa 01.07.2009


..................................................................
Ing. Roman Kardoš
regis. číslo: U0304-465-2004
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prieskum trhu 2009

Obec Obišovce, zastúpená starostom p.Petrom Kišdayom, v zmysle schváleného návrhu aktivít a rozpočtu obce pre r.2009 Obecným zastupiteľstvom, vykonáva prieskum trhu na podávanie cenových ponúk na dodávku tovaru, prác a služieb pre rok 2009:
1. „Rekonštrukcia interíéru kultúrneho domu v Obišovciach“
2. „Výmena 4 ks vchodových dverí a 10 okien v budove Materskej školy “
3. „Vybavenie kultúrneho domu novými stolmi a stoličkami“
4. „ Osvetlenie Pažiť – inštalácia min.5 ks stĺpov VO“
5. „ Doplnenie príslušenstva pre jestvujúcu komunálnu techniku zn.Vari – zametací kartáč chodníkov a samostatná pohonná jednotka Honda v profi vyhotovení “
6. „ Zakúpenie drviča záhradného dreveného bioodpadu s elektropohonom o výkone 4 – 8 kW, na priemer konárov cca 7 cm a kapacitou min. 2 m3
7. “ Dodávka 2 ks PC s OS a kancelárskeho SW, ako aj tlačiarne pre PC sieť obecného úradu“
Termín hodnotenia predložených ponúk bude pravdepodobne stanovený na 11.týždeň t.r. Pokiaľ v tomto termíne pre niektorú z aktivít nebude predložených min.3 ks ponúk, hodnotiaci proces bude predĺžený a bude pokračovať ďalej , o čom sa uchádzači budú môcť informovať priamo na obecnom úrade, alebo na jeho web stránke – www.obisovce.sk.
Preto je potrebné ponuky pre aktivity č.1 a č.2 / stavebné práce, ich dodávky a zmluvné zaistenie, ponuky č.5 a Č.6 / upratovanie verejných priestranstiev a likvidácia bio odpadov zo záhrad, a tiež ponuky pre aktivitu Č.7, je potrebné predkladať čo najskôr. Záujemcom vyhlasovateľ okrem ceny, platobných, záručných, servisných a dodacích podmienok doporučuje uviesť dĺžku viazanosti ponuky a referencie s dostupnosťou ich overenia.
Oznamujeme cteným záujem o predkladanie cenových ponúk, že informácie pre súťaž je možné si vyžiadať písomne, elektronicky alebo na tel.č. 055 6991 312 .

Záznam o vykonaní prieskumu trhu.

Obec Obišovce, zastúpená starostom p. Petrom Kišidayom, v zmysle zápisnice č. 12/2008 a Uznesenia č.12/2008 OZ v Obišovciach, zo dňa 08. 04. 2008, dňa 05.05.2008 vyhodnotila užšie výberové konanie – prieskum trhu, na dodávku vyššie uvedených prác a služieb. Hodnotiaca komisia rozhodla, že boli vybraní nasledovný uchádzači, ktorí pri osobnom rokovaní predložili najvýhodnejšie ceny. Pre jednotlivé práce a služby sú to:

1. „Rekonštrukcia domu rozlúčky v Obišovciach“ - firma MZ-Stav, s.r.o. Prešov,
termín realizácie stavby od 09. 06. 2008 - 28. 08. 2008

2. „Spojovací chodník medzi obcami Obišovce a Kysak“ a 3. „Maliarske práce vestibulu a sály KD“ - z dôvodu finančnej náročnosti investičnej akcie rekonštrukcie Domu rozlúčky sa tieto práce odkladajú na rok 2009.

Verejné obstarávanie

Výberové konanie -prieskum trhu.

Obec Obišovce, zastúpená starostom p.Petrom Kišdayom, v zmysle zápisnice č.12/2008 a uznesenia č.12/2008 Obecného zastupiteľstva v Obišovciach, zo dňa 8.4.2008, dňom 11.4.2008 vyhlasuje výberové konanie – prieskum trhu, na podávanie cenových ponúk na dodávku prác a služieb pre nasledovné rekonštrukčné práce v obci Obišovce:

1. „Rekonštrukcia domu rozlúčky v Obišovciach“
2. „Spojovací chodník medzi obcami Obišovce a Kysak“
3. „Maliarske práce vestibulu a sály KD“

Hodnotenie predložených ponúk je stanovené na deň 25.4.2008 od 19.00 v Centre pomoci – bývalý obecný úrad v budove Kultúrneho domu. Cenovú ponuku doručte v uzavretom obale s označením „názov - neotvárať“, v lehote do 25.04.2008 do 12.00 hod. na adresu:

„O b e c O b i š o v c e , OcÚ 133, 044 81 okr. Košice – okolie“

Oznamujeme cteným záujem o predkladanie cenových ponúk, že podklady pre súťaž je možné si vyžiadať na horeuvedenej adrese alebo tel.  055 6991 312 .

V Obišovciach 11.4.2008 Peter Kišiday
Starosta obce